ОВЕН

Днес някои от Овен ще са нас­трое­ни за ак­ти­вен спорт, най-ве­роя­тно ще за­ми­нат на ски с прия­те­ли. Дъл­гоо­чак­вана­та по­чив­ка ще ви за­ре­ди с но­ви си­ли и нас­трое­ние. Да­ми­те ще нап­равят про­дъл­жи­те­лен шо­пинг, ще ос­та­нат до­вол­ни от па­за­ра си. От­но­ше­ния­та с близ­ки­те ви бук­су­ват, на­ме­ре­те вре­ме да раз­го­вар­яте по на­бо­ле­ли въп­ро­си.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те ще са осо­бе­но оби­ча­ни днес, тъй ка­то ще дос­тавят ра­дост на прия­те­ли­те си, с кои­то заед­но ще сло­жат фи­на­ла на об­ща ра­бо­та. Нуж­ни са ви про­дъл­жи­тел­ни и се­риоз­ни от­но­ше­ния с чо­век, кой­то ще ви да­де тла­сък в слу­жеб­на­та йе­рар­хия.  За­поз­нанс­тво с влия­те­лни хора ще ви оси­гу­ри нуж­на­та под­кре­па. Дъл­ги и ин­те­рес­ни раз­го­во­ри в съ­бо­та с ко­ле­ги.

БЛИЗНАЦИ

За близ­на­ци­те се­мей­ният им жи­вот ще се раз­ви­ва с ше­мет­на ско­рост. Оча­кват ви пред­ло­же­ния за от­дих през уи­кен­да, не ще има ни­как­ви проб­ле­ми при ра­бо­те­щи­те от Близ­на­ци. Съп­ру­жес­ко не­до­волс­тво ще ви из­ка­ра от рав­но­ве­сие, смек­чет­е гне­ва си, тъй ка­то ще ка­же­те не­що, за кое­то по-къс­но ще съ­жал­ява­те.

РАК

Ра­ци­те в съ­бо­та ще бъ­дат ан­га­жи­ра­ни с до­маш­ни ра­бо­ти. Та­ка ще си от­по­чи­не­те от за­бър­за­но­то си еже­дне­вие. Ед­ва ли ще се пос­ве­ти­те из­цяло на се­мей­ство­то, но се пос­та­рай­те да нап­ра­ви­те пла­на си за деня та­ка, че всич­ки да са до­вол­ни от ва­ше­то при­със­твие. Ще бъ­де из­не­се­но важ­но ре­ше­ние за нед­ви­жи­ми имо­ти или се­меен ста­тус.

ЛЪВ

Съ­бот­ният ден ще е ра­бо­тен за по­ве­че­то от Лъв. Неот­дав­на са ви се стру­па­ли тол­ко­ва мно­го до­пъл­ни­тел­ни за­дъл­же­ния, и то не от най-ле­ки­те, че сте има­ли чувс­тво, че няма да мо­же да се спра­ви­те с тях. Пре­ди да се хва­не­те със след­ва­ща­та слож­на за­да­ча, от­дъх­не­те си мал­ко, и пре­ка­рай­те вре­ме­то си с чо­век, кой­то ви е прия­тен и е ва­жен за Вас.

ДЕВА

В съ­бо­та Де­ви­те са го­то­ви за ре­ши­тел­ни дей­ствия и кар­ди­нал­ни про­ме­ни във всяка сфе­ра. По поня­тни при­чи­ни де­ло­ва­та ви ак­тив­ност не е ви­со­ка, по­ве­че­то от  зна­ка ще се със­ре­до­то­чат вър­ху лич­ния си жи­вот. Близ­ки­те ви хо­ра не раз­би­рат стре­ме­жи­те и на­ме­ре­ния­та ви, а вие няма­те же­ла­ние да им об­яснява­те как­во­то и да би­ло.

ВЕЗНИ

Съ­бо­та не е лош ден за пъ­ту­ва­не и ек­скур­зии и по­ве­че­то от вас ще се въз­пол­зват от пре­дос­та­ве­ни­те им въз­мож­нос­ти. Някои ще са на­то­ва­ре­ни фи­зи­чес­ки, прия­тел ще по­тър­си по­мощ­та ви за някак­ва строи­тел­на дей­ност. Не се прес­та­ра­вай­те, ще се чувс­тва­те умо­ре­ни и то­ва ще се от­ра­зи на фи­зи­чес­ко­то ви здра­ве и ще вло­ши са­мо­чувс­твие­то ви.

Четете в рубриката ни ХОРОСКОПИ всякакви предсказания и пророчества.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те днес ги оча­кват про­ме­ни на лич­но ни­во. От­но­ше­ния­та с чо­век, кой­то ис­кре­но ви оби­ча, и към ко­го­то на прак­ти­ка сте мно­го при­вър­за­ни, са ох­лад­не­ли мал­ко. При­чи­на­та е, че по­ра­ди про­фе­сио­нал­на­та ви ан­га­жи­ра­ност, лю­би­мият ви се е чувс­твал пре­неб­рег­нат. По­ка­же­те му, че лю­бов­та ви е ис­тин­ска и дъл­бо­ка.

СТРЕЛЕЦ

Меч­ти­те ви днес са свър­за­ни с близ­ки­те ви хо­ра и тяхно­то щас­тие. Ско­ро ви оча­ква пром­яна, коя­то ще засегне из­цяло жи­во­та ви.  Пред­стоят ви го­ле­ми хар­чо­ве да до­ма, не­ща­та сте би­ли пои­зос­та­ви­ли дос­та дъл­го вре­ме. Ще ус­пее­те да до­вър­ши­те за­поч­на­то­то. Оне­зи, кои­то са на път, да бъ­дат вни­ма­тел­ни и да спаз­ват вре­ме­то за по­чив­ка. Пренатоварването води до дисбаланс.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те ще имат сре­ща с хо­ра, кои­то ще им по­мог­нат в бъ­де­ща ра­бо­та. Не лош ден за сбли­жа­ва­не с хо­ра, кои­то из­повя­дват ва­ши­те ид­еи и имат съ­щи­те прин­ци­пи. Бли­зък род­ни­на ще по­тър­си по­мощ­та ви, не от­каз­вай­те да му пре­дос­та­ви­те ис­ка­на­та ин­фор­ма­ция. Не прояв­явай­те не­до­ве­рие и ег­ои­зъм към близ­ки­те си, ще ги огорчите. Не трябва да сте безкомпромисни.

ВОДОЛЕЙ

Неог­ра­ни­че­ни ще са въз­мож­нос­ти­те на Во­до­леи­те в съ­бо­та в сфе­ра­та на удо­волс­твия­та и раз­вле­че­ния­та. Ос­та­ве­те пос­ло­вич­на­та си се­риоз­ност, с коя­то под­хож­да­те към всич­ко, и се пог­ле­зе­те. По­зи­тив­ни­те емо­ции няма да Ви бъ­дат из­лиш­ни. Ро­ди­те­ли­те ще имат дъ­лъг раз­го­вор с де­ца­та си и ще раз­яснят пра­ва­та и за­дъл­же­ния­та им, както и отношението им към свои приятели.

РИБИ

Ри­би, в съ­бо­та оп­ре­де­ле­те свои­те прио­ри­те­ти и стро­го се при­дър­жай­те към тях. Дос­та сте ан­га­жи­ра­ни про­фе­сио­нал­но и не ви ос­та­ва вре­ме да раз­гле­да­те в дъл­бо­чи­на се­меен проб­лем. Ва­ши­те же­ла­ния ще бъ­дат из­пъл­не­ни, са­мо ако и вие проя­ви­те раз­би­ра­не и тър­пе­ние към близ­ки­те си хо­ра. Ре­ши­тел­ност и тър­пе­ние са ха­рак­те­рис­ти­ки­те за деня и се съобразете с решението на близките ви.