ОВЕН

Труд­но и нап­рег­на­то за­поч­ва та­зи сед­ми­ца за вас, с мно­го съ­пер­ни­чес­тво и нея­сно­тa. Денят ще бъ­де ус­пе­шен за вас, но и нер­вен. Же­на ще се опи­та да ви вре­ди чрез кле­вет­ни­чес­тво. Вре­мен­но е въз­мож­но да ус­пее да ви при­чи­ни ого­рче­ния. В по­не­дел­ник са въз­мож­ни фи­нан­со­ви проб­ле­ми.

ТЕЛЕЦ

Ако има­те дос­та­тъч­но сме­лост да се опъ­лчи­те сре­щу оне­зи, кои­то се стремят да дей­стват сре­щу вас, ще ус­пее­те да ги по­бе­ди­те. Не би­ва да се во­ди­те от емо­цио­нал­ни­те си под­бу­ди, а да след­ва­те ло­ги­ка­та на съ­би­тия­та. Денят ще ви до­не­се ли­чен и про­фе­сио­на­лен ус­пех, а при някои от вас те ще бъ­дат про­дъл­жи­тел­ни.

БЛИЗНАЦИ

В по­не­дел­ник сте дос­та нер­вни и свър­зва­те ло­ши­те си пред­чувс­твия с ра­бо­та­та, къ­де­то оча­ква­те неп­ред­ска­зуе­ми­те реак­ции на ваш ко­ле­га, тър­сещ пос­тоя­нно на­чин да ви за­сег­не и сму­ти. По­доб­но раз­ви­тие наис­ти­на ще има, но най-мал­ко то трябва да ви при­тесн­ява. Нас­тъп­ва на­ча­ло­то на по­ло­жи­те­лен пе­риод за вас.

РАК

Оне­зи от вас, кои­то ве­че са взе­ли ре­ше­ние за бъ­де­щи­те си про­фе­сио­нал­ни и лич­ни дей­ствия, мо­гат да бъ­дат на­пъл­но спо­кой­ни. Де­ла­та ви ще се раз­вият ус­пеш­но. Днес някои от вас ще имат го­ле­ми неу­добс­тва на ра­бот­но­то място. При­тес­не­ние­то ще дой­де от стра­на на ше­фа ви, но не  би­ва да вли­за­те в спор с не­го.
 
ЛЪВ

Гол­яма ра­дост но­си по­не­дел­ник за осъ­щест­вява­не на же­ла­ния­та при мно­го от вас. То­ва по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие мо­же да е плод на нов до­го­вор за ра­бо­та или ус­пе­шен кон­такт, чрез кои­то ще се реа­ли­зи­ра­те. Пос­та­рай­те се днес да бъ­де­те на­пъл­но спо­кой­ни на ра­бот­но­то си място. Ще въз­ник­нат об­стоя­телс­тва, кои­то ще ви разгнявят.

ДЕВА

По­не­дел­ник мно­го за­ви­си от то­ва как се раз­ви­ват де­ла­та ви и ак­тив­ни ли сте в дей­ствия­та си за реа­ли­зи­ра­не на на­мис­ле­но­то. Ако дей­стви­тел­но не се спи­ра­те пред труд­нос­ти и сте упо­ри­ти, ус­пе­хи­те са на ва­ша стра­на. Ако оба­че се дър­жи­те бе­зот­го­вор­но към собс­тве­на­та си съд­ба, денят ще пре­ми­не в раз­драз­не­ние.

ВЕЗНИ

Мно­го мощ­но дей­стват вър­ху вас днес някои пла­нет­ни по­зи­ции, из­ра­зът на кои­то мо­же да се раз­глеж­да по два на­чи­на - в по­зи­ти­вен и не­га­ти­вен сми­съл. Са­ми раз­би­ра­те, че ре­зул­та­тът от то­ва въз­дей­ствие е двуз­на­чен. Ед­ни от вас ще дей­стват по по­зи­ция на сил­но раз­ви­то­то си чувс­тво за дълг, при дру­ги е тък­мо обрат­но.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те за­поч­ват умо­ре­ни сед­ми­ца­та и са­мо прос­ло­ву­та­та им упо­ри­тос­т мо­же да им по­мог­не. Денят е дос­та те­жък и пъ­лен с неп­рия­тнос­ти, кои­то го об­ри­чат на неус­пех. Но вие не се пре­да­вай­те. Въп­ре­ки всич­ко неп­рек­лон­нос­тта пред труд­нос­ти­те ще ви до­ве­де до ус­пе­хи. В отношенията с близките си по-крот­ко и на­ма­ле­те кри­тич­на­та нот­ка в то­на.

СТРЕЛЕЦ

Днес Стрел­ци­те се от­ли­ча­ват с бое­ви дух, ос­тър ум и неп­рек­лон­но по­ве­де­ние. Най-по­лез­ният ат­ри­бут е ос­тро­та­та на ми­съл­та ви, коя­то трябва да бъ­де во­де­що на­ча­ло, за да пос­тиг­не­те доб­ри ре­зул­та­ти в де­ла­та си. Се­га трябва да се въз­дър­жа­те от де­ла по фи­нан­со­ви въп­ро­си. У до­ма ви оча­кват прия­тни из­не­на­ди.

КОЗИРОГ

Тру­ден ден, объ­рка­ни си­туа­ции, дос­та нер­ви. Та­ка из­глеж­да по­не­дел­ник, но не ви ли­ша­ва съв­сем от къс­мет. Мо­же би най-доб­ро­то, кое­то ще се слу­чи, е свър­за­но с ра­бо­та­та ви, къ­де­то ва­ше­то пра­во ще ви бъ­де спра­вед­ли­во при­съ­де­но. На някои от Ко­зи­рог ще се на­ло­жи да ре­ша­ват свой проб­лем чрез же­на, но се па­зе­те от греш­ки.

ВОДОЛЕЙ

За някои денят за­поч­ва с нер­ви и неп­рия­тнос­ти, но вие не из­пус­кай­те своя нер­вен заряд. Та­ка ве­роя­тнос­тта те да прик­лю­чат още се­га е гол­яма. В про­ти­вен слу­чай ще аго­ни­зи­рат цяла сед­ми­ца. Денят, об­що взе­то, се раз­ви­ва в два пла­на - ра­бо­та и кон­так­ти. Шан­сът е про­мен­лив и при мно­го от вас ус­пе­хът и неус­пе­хът се ре­ду­ват.

РИБИ

Днес е доб­ре да дей­ства­те с пер­спек­ти­ва за бъ­де­ще­то, а оне­зи, кои­то се­га пос­тавят на­ча­ло­то на но­ви за­ни­ма­ния, ще имат голям ус­пех. Съ­щес­тву­ва въз­мож­ност за вне­за­пен шанс при мно­го от вас, кой­то се от­нася до де­ло­ви въп­ро­си и по­мощ от прия­те­ли в та­зи реа­ли­за­ция. Денят не е до­бър за про­веж­да­не на сре­щи.