ОВЕН

На ра­бо­те­щи­те пред­ста­ви­те­ли на Овен ще се пред­ста­ви слу­чай да по­ка­жат спо­соб­нос­ти­те си, пред­прие­ма­чи­те ще раз­ширят биз­не­са си. Ако жи­вее­те под наем, мо­же да ви пред­ло­жат да ос­во­бо­ди­те квар­ти­ра­та. За все­ки слу­чай от­ра­но за­поч­не­те да си тър­си­те но­во жи­ли­ще. Се­мей­ни­те ед­ва ли ще на­мерят сво­бод­но вре­ме за се­бе си.

ТЕЛЕЦ

Пред­ста­ви­те­ли­те на Те­лец та­зи сед­ми­ца ще вло­жат мно­го труд и вре­ме в ра­бо­та­та си и уси­лия­та им ще бъ­дат въз­наг­ра­де­ни. Не­се­мей­ни­те Тел­ци мо­же да за­вър­шат ро­ман с лич­ност, чие­то вни­ма­ние и ин­те­рес от­дав­на са прив­лек­ли. Се­мей­ни­те от вас ще се за­ни­ма­ват глав­но с до­маш­на ра­бо­та. Ще се рад­ва­те на хар­мо­ния у до­ма.

Представителите на тези зодии владеят бялата магия
 

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци­те ще имат въз­мож­ност да до­ка­жат ос­но­ва­тел­нос­тта на за­мис­ли­те си. Има ве­роя­тност да нап­ра­ви­те крат­ко пъ­ту­ва­не. Но­ва и ин­те­рес­на пром­яна ви оча­ква в лю­бов­та. Ще чуе­те ра­дос­тна вест от те­ле­фон­но оба­жда­не. В служ­ба­та мо­же да раз­чи­та­те на ко­ле­га.

РАК

Та­зи сед­ми­ца Ра­ци­те мо­гат да оча­кват по­мощ в ра­бо­та­та си от род­ни­ни. Въз­мож­но е от тях да по­лу­чи­те биз­нес пред­ло­же­ние, кое­то трябва се­риоз­но да об­мис­ли­те. У до­ма всич­ко пос­те­пен­но ще се ута­ло­жи, но с близ­ки­те си в ни­ка­къв слу­чай не под­хва­щай­те те­ми, кои­то мо­гат да пре­диз­ви­кат раз­ног­ла­сия. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви!

Четете в рубриката ни ХОРОСКОПИ всякакви предсказания и пророчества.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те ги оча­ква нап­рег­на­та ра­бо­та, но уси­лия­та ви ще за­поч­нат да носят пло­до­ве. Мо­же да по­лу­чи­те де­ло­во пред­ло­же­ние за ра­бо­та. За осъ­щест­вява­не­то му са нуж­ни уни­кал­ни­те ви уме­ния и поз­на­ния в да­де­на об­ласт. То­зи проект трябва да бъ­де реа­ли­зи­ран и ще ви до­не­се сла­ва. Кол­ко­то до лю­бов­та, тя ще ви но­си ду­шев­но спо­кой­ствие.

ДЕВА

Де­ви­те ги ча­кат ус­пе­хи в неделя. Длъж­ни сте да нап­ра­ви­те всич­ко въз­мож­но да из­пол­зва­те шан­са си. Ще по­лу­чи­те фи­нан­со­ви пред­ло­же­ния, кои­то мо­гат да до­ве­дат до уве­ли­че­ние на до­хо­ди­те ви. Ма­те­риал­но­то ви по­ло­же­ние ще бъ­де га­ран­ти­ра­но. Ще по­лу­чи­те раз­би­ра­не от на­чал­ни­ци­те. Лю­бов­та ще ви но­си гол­яма ра­дост и удо­волс­твие.

ВЕЗНИ

В ли­чен план Вез­ни­те няма да имат проб­ле­ми в неделя. Мла­ди­те же­ни от Вез­ни ще имат по някол­ко уха­жо­ри, но те ве­роя­тно ще пред­по­че­тат да дарят с лю­бов­та си някой друг. Все пак трябва да вни­ма­ват, за да не се по­чувс­тват из­ма­ме­ни. Вни­ма­ние­то им ще бъ­де прив­ле­че­но от лич­нос­тта му и те ще трябва да го ин­фор­ми­рат за то­ва.

СКОРПИОН

Дос­та объ­ркан ден е неделя за Скор­пио­ни­те. За­беля­зват се неп­рия­тнос­ти от лич­но ес­тес­тво, кои­то ще са при­чи­на за слу­жеб­ни проб­ле­ми. Не пре­неб­рег­вай­те съ­вет, да­ден ви от прия­тел. Денят е ху­бав за лю­бов, но пре­ко­мер­но­то ув­ле­че­ние по лю­бов­ни­те по­хож­де­ния мо­же да ви от­да­ле­чи от ра­бо­та­та и до­ма ви. Мо­би­ли­зи­рай­те се!

СТРЕЛЕЦ

Ус­пе­шен е неделният ден за Стрел­ци­те, всич­ки­те ви пла­но­ве и проек­ти ще се осъ­щест­вят. Денят е мал­ко нап­рег­нат в де­ло­во от­но­ше­ние, но не се от­пус­кай­те и про­дъл­жа­вай­те да ра­бо­ти­те, уси­лия­та ви ще бъ­дат въз­наг­ра­де­ни. Оча­ква ви ху­ба­ва пром­яна от со­циал­но ес­тес­тво, ще пос­тиг­не­те ма­те­риал­на си­гур­ност. Лю­бов­и­те ви ще се заз­дравят.

Тези зодии са най-предразположени към магии
 

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи, в неделя се от­ка­же­те от ста­ри­те си под­хо­ди и на­ме­ре­те по-ефе­ктив­ни ме­то­ди за пос­ти­га­не на ус­пех. Не от­ла­гай­те пре­ка­ле­но дъл­го пла­но­ве­те си, по­тър­се­те въз­мож­ност да ги осъ­щес­тви­те още се­га. В лю­бов­та не­ща­та мо­же да прие­мат нео­чак­ван об­рат към по-ло­шо и ви­на­та за то­ва ще е из­цяло ва­ша. Не се от­чай­вай­те!

ВОДОЛЕЙ

За Во­до­леи­те неделя ще бъ­де нап­рег­нат ден. Въз­мож­но е проб­ле­ми да ви тлас­нат към взи­ма­не на си­ло­ви мер­ки за пром­яна на по­ло­же­ние­то. Аг­ре­сия­та е ха­рак­тер­на за вас в неделя и то­ва мо­же да ста­не при­чи­на за неп­рия­тнос­ти в кон­так­ти­те. Нео­чак­ва­но ще по­лу­чи­те въз­мож­ност да обе­ди­ни­те де­ло­во пъ­ту­ва­не с по­чив­ка.

РИБИ

В неделя ще осъ­щес­тви­те де­ло­во пъ­ту­ва­не, кое­то ще се ока­же пло­дот­вор­но. Днес мо­же да ви се на­ло­жи да бъ­де­те пос­ред­ни­ци в се­меен кон­фликт и да бъ­де­те във­ле­че­ни в тай­на ин­три­га. Пос­та­рай­те се да не взе­ме­те стра­на, за да не съ­жал­ява­те. Ще ви за­рад­ват но­вос­ти и прия­тни съоб­ще­ния, свър­за­ни с из­пъл­не­ние на ваш проект.