На 64 години си отиде физикохимикът акад. проф. дфзн Петър Кралчевски, дългогодишен преподавател във Факултета по химия и фармация на Алма матер, съобщиха от Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Той така и не е успял да се пребори с коронавируса.

Академик проф. дфзн П. Кралчевски има впечатляваща научна и учебна активност, която е високо ценена, както в международен, така и в национален мащаб.

Той е един от най-изтъкнатите български учени – автор и съавтор на над 220 публикации в научни списания, 14 глави в книги и на новаторската монография Particles at Fluid Interfaces and Membranes, издадена от издателство Elsevier през 2001 г. Трудовете му са цитирани повече от 10 000 пъти в научната литература и индексът му на Хирш е h = 46.

Изнесъл е 262 доклада на научни конференции и симпозиуми, от които 58 са пленарни или поканени, както и 44 поканени лекции в чуждестранни университети.

През 2006 г. е удостоен с почетен знак на Софийския университет със синя лента за значителни постижения в науката, през 2007 г. печели наградата "Млад професор на 2007 г.", през 2016 г. е удостоен с голямата награда за наука "Питагор" на Министерството на образованието и науката, а през 2020 г. печели наградата "Ликлема" на Европейското общество по колоиди и повърхности, пише Novini.bg.

Основните научни изследвания на проф. Кралчевски са в областта на физикохимията на флуидните повърхности, повърхностно-активните вещества и дисперсните системи.

Той има съществени приноси за разработването и прилагането на редица теоретични подходи в термодинамиката и хидростатиката на флуидните повърхности и мембрани, кинетиката и термодинамиката на адсорбцията на повърхностно-активни вещества (ПАВ), повърхностните сили и стабилността на течни филми, капилярните сили между колоидни частици на междуфазова граница и в тънки филми, теорията на мицеларните разтвори.

Професор Кралчевски е автор (заедно с японския си колега проф. К. Нагаяма) на първата изчерпателна монография, описваща поведението на колоидни частици на междуфазови граници и в тънки филми.

Тази важна интердисциплинарна област през последните години фокусира вниманието на редица учени, поради значението й за получаване на нови класове от наноматериали и композитни материали, възможността за стабилизация на пени и емулсии без да са необходими ПАВ, за разработване на нови аналитични и диагностични техники в медицината и за други важни приложения.

Академик Кралчевски има и богат управленски опит – в периода от 1993 до 2008 г. е ръководител на Лабораторията по инженерна химична физика; в периода от 2015 до 2019 г. е декан на Факултета по химия и фармация,

в периода от 2019 г. до кончината му е ръководител на лабораторията по "Комплексни флуиди" към Катедрата по инженерна химия и фармацевтично инженерство, ръководител и съръководител е на повече от 50 научни и научно-приложни проекта с участието на български и чуждестранни организации.

От 2007 до 2015 г. е член на управителния съвет на НИС към Софийския университет. Негови научни възпитаници са 16 защитили докторанти, които продължават научното му дело в България и по света.