На 4 януари 1923 г. Владимир Ленин прави добавка към написаното на 24 декември, съдържащо оценка на най-близките му съратници. Писмото е огласено през май 1924 г. пред ХІІІ конгрес на РКП (б) от Н. Крупская, съпругата на Ленин.
Сталин за първи път на това заседание заявява готовност за оставка от поста Генерален секретар на РКП (б). Каменев предлага въпросът да бъде решен с гласуване. Мнозинството се изказва за оставането на Сталин, против гласуват само поддръжниците на Л. Троцки.<br /> <br /> След това е гласувано предложението документът да бъде огласен на закрити заседания на отделните делегации. Макар с писмото да са запознати всички делегации, то не е споменато в материалите на конгреса. По-късно този факт е използван от опозицията за критика към Сталин, че е скрил &bdquo;завещанието&rdquo; на Ленин.<br /> <br /> През декември 1922 г. здравословното състояние на Ленин рязко се влошава. Въпреки това той диктува не само &bdquo;Писмо до конгреса&rdquo;, но и още няколко статии.<br /> <br /> Продиктуваното от Ленин &bdquo;Писмо до конгреса&rdquo; често се разглежда като ленинско завещание. Някои предполагат, че в това писмо се е съдържа истинското завещание на Ленин, от което след това се е отклонил Сталин. Поддръжниците на тази гледна точка предполагат, че ако страната се е развивала по истински ленински път, много проблеми нямало изобщо да възникнат.<br /> <br /> &bdquo;Писмото до конгреса&rdquo; съдържа следните положения:<br /> - Увеличаване числеността на ЦК до няколко десетки или даже до стотици членове;<br /> - Основни за устойчивостта се явяват такива членове на ЦК като Сталин и Троцки. Отношенията между тях съставляват по-голямата половина от опасността от разкол;<br /> - Сталин като генерален секретар е съсредоточил в ръцете си необятна власт и Ленин не е уверен дали той ще съумее винаги достатъчно предпазливо да се ползва от тази власт;<br /> - Троцки е най-способният човек в ЦК, но прекомерно демонстрира самоувереност и прекомерно увлечение по чисто административни дела;<br /> - Тези качества на двамата видни вождове на сегашния ЦК са способни непреднамерено да предизвикат разкол;<br /> - Октомврийският епизод с Каменев и Зиновиев естествено не са случайност;<br /> - Бухарин не само е най-ценният и голям теоретик на партията, той също така е считан за любимец на цялата партия, но неговите теоретични възгледи с много голямо съмнение могат да се отнесат към напълно марксистките, в тях има нещо схоластично (той никога не се е учил и никога не е разбирал напълно диалектиката);<br /> - Пятаков е човек с несъмнено изявена воля и изявени способности, но твърде се увлича с администриране, за да се разчита на него за сериозен политически въпрос;<br /> - Няколко десетки работници, влизайки в състава на ЦК, ще могат по-добре от който и да е да се заемат с проверка, подобряване и реорганизиране на нашия апарат.<br /> <br /> Възникналият конфликт между Сталин и Крупская заставя Ленин да преразгледа неговото назначение и в добавка към &bdquo;Писмо до конгреса&rdquo; от 4 януари да напише: <em>&bdquo;Сталин е твърде груб и този недостатък, напълно търпим в средата и в общуването между нас, комунистите, става нетърпим на длъжността генерален секретар. Затова предлагам на другарите да обмислят начин за преместване на Сталин от това място и на него да бъде назначен друг човек, който във всички други отношения да се отличава от другаря Сталин само с едно преимущество, а именно, да е по-търпим, по-лоялен, по-вежлив и по-внимателен към другарите, по-малко капризен и т.н. Това обстоятелство може да изглежда нищожна дреболия. Но аз мисля, че от гледна точка за предпазване от разкол и от гледна точка на написаното от мен по-горе за взаимоотношенията на Сталин и Троцки, това не е дреболия или е това е такава дреболия, която може да получи решаващо значение.&rdquo;</em><br /> <br /> Ленин обаче не предлага друга кандидатура, а също така се изказва рязко по отношение на много други партийни дейци, които са възможни съперници на Сталин.<br /> <br /> Преди началото на ХІІІ конгрес Крупская предава на ръководството писмото на Ленин. В отговор Сталин за първи път заявил готовност за оставка:<br /> <em>- Какво пък, аз наистина съм груб. Илич ви предлага да намерите друг, който би се отличавал от мен само с по-голяма вежливост. Какво пък, опитайте да намерите.<br /> - Нищо &ndash; о</em>тговорил от място глас на един от тогавашните приятели на Сталин<em>. &ndash; Нас с грубост няма да ни уплашиш, цялата ни партия е груба, пролетарска.</em><br /> <br /> Личните характеристики не случайно са допълнени от Ленин със съображения по реформиране на държавните органи. И личните оценки, и политическите съвети са насочени към преодоляване на съществени трудности в развитието на страната. Съветите на Ленин не са отчетени, което означава, че и към 1923 г. повечето от трудностите все още не са осъзнати или са подценени. Интересно е да се помисли какви последствия би могло да има приемането на предложенията от ХІІ конгрес (макар и само по отношение на Сталин), как би повлияло това на съдбата на страната.<br /> <br /> Интересна е следната подробност: Надежда Крупская умира на 27 февруари 1939 г., само ден след като навършва юбилейните 70 г. Съществуват няколко версии за причастността на Сталин към нейната смърт.<br /> <br /> БЛИЦ предлага на вниманието на читателите оригиналния текст на &bdquo;Писмо до конгреса&rdquo; на руски език, тъй като е трудно да се прецени евентуалния читателски интерес поради специфичността на материята.<br /> <br /> Ганчо КАМЕНАРСКИ<br /> <br /> . <div style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><strong>Письмо к съезду</strong></span></div> <div style="text-align: right;"><strong>23 декабря 1922 года</strong></div> Я советовал бы очень предпринять на этом съезде ряд перемен в нашем политическом строе.<br /> Мне хочется поделиться с вами теми соображениями, которые я считаю наиболее важными.<br /> В первую голову я ставлю увеличение числа членов ЦК до нескольких десятков или даже до сотни. Мне думается, что нашему Центральному Комитету грозили бы большие опасности на случай, если бы течение событий не было бы вполне благоприятно для нас (а на это мы рассчитывать не можем),- если бы мы не предприняли такой реформы.<br /> Затем, я думаю предложить вниманию съезда придать законодательный характер на известных условиях решениям Госплана, идя в этом отношении навстречу тов. Троцкому, до известной степени и на известных условиях.<br /> Что касается до первого пункта, т. е. до увеличения числа членов ЦК, то я думаю, что такая вещь нужна и для поднятия авторитета ЦК, и для серьезной работы по улучшению нашего аппарата, и для предотвращения того, чтобы конфликты небольших частей ЦК могли получить слишком непомерное значение для всех судеб партии.<br /> Мне думается, что 50-100 членов ЦК наша партия вправе требовать от рабочего класса и может получить от него без чрезмерного напряжения его сил.<br /> Такая реформа значительно увеличила бы прочность нашей партии и облегчила бы для нее борьбу среди враждебных государств, которая, по моему мнению, может и должна сильно обостриться в ближайшие годы. Мне думается, что устойчивость нашей партии благодаря такой мере выиграла бы в тысячу раз.<br /> . <div style="text-align: right;"><strong>24 декабря 1922 года</strong></div> Под устойчивостью Центрального Комитета, о которой я говорил выше, я разумею меры против раскола, поскольку такие меры вообще могут быть приняты. Ибо, конечно, белогвардеец в &quot;Русской Мысли&quot; (кажется, это был С. С. Ольденбург) был прав, когда, во-первых, ставил ставку по отношению к их игре против Советской России на раскол нашей партии и когда, во-вторых, ставил ставку для этого раскола на серьезнейшие разногласия в партии.<br /> Наша партия опирается на два класса и поэтому возможна ее неустойчивость и неизбежно ее падение, если бы между этими двумя классами не могло состояться соглашения. На этот случай принимать те или иные меры, вообще рассуждать об устойчивости нашего ЦК бесполезно. Никакие меры в этом случае не окажутся способными предупредить раскол. Но я надеюсь, что это слишком отдаленное будущее и слишком невероятное событие, чтобы о нем говорить.<br /> Я имею в виду устойчивость, как гарантию от раскола на ближайшее время, и намерен разобрать здесь ряд соображений чисто личного свойства.<br /> Я думаю, что основным в вопросе устойчивости с этой точки зрения являются такие члены ЦК, как Сталин и Троцкий. Отношения между ними, по-моему, составляют большую половину опасности того раскола, который мог бы быть избегнут и избежанию которого, по моему мнению, должно служить, между прочим, увеличение числа членов ЦК до 50, до 100 человек.<br /> Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, тов. Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела.<br /> Эти два качества двух выдающихся вождей современного ЦК способны ненароком привести к расколу, и если наша партия не примет мер к тому, чтобы этому помешать, то раскол может наступить неожиданно.<br /> Я не буду дальше характеризовать других членов ЦК по их личным качествам. Напомню лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайностью, но что он также мало может быть ставим им в вину лично, как небольшевизм Троцкому.<br /> Из молодых членов ЦК хочу сказать несколько слов о Бухарине и Пятакове. Это, по-моему, самые выдающиеся силы (из самых молодых сил), и относительно их надо бы иметь в виду следующее: Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое (он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики).<br /> . <div style="text-align: right;"><strong>25 декабря 1922 года</strong></div> Затем Пятаков - человек несомненно выдающейся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающийся администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом вопросе.<br /> Конечно, и то и другое замечание делаются мной лишь для настоящего времени в предположении, что эти оба выдающиеся и преданные работники не найдут случая пополнить свои знания и изменить свои односторонности.<br /> . <div style="text-align: center;"><strong>Добавление к письму от 24 декабря 1922 г.</strong></div> <div style="text-align: right;"><strong>4 января 1923 г.</strong></div> Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение.<br /> . <div style="text-align: center;"><strong>Продолжение записок</strong></div> <div style="text-align: right;">26 декабря 1922 г.</div> Увеличение числа членов ЦК до количества 50 или даже 100 человек должно служить, по-моему, двоякой или даже троякой цели, чем больше будет членов ЦК, тем больше будет обучение цекистской работе и тем меньше будет опасности раскола от какой-нибудь неосторожности. Привлечение многих рабочих в ЦК будет помогать рабочим улучшить наш аппарат, который из рук вон плох. Он у нас, в сущности, унаследован от старого режима, ибо переделать его в такой короткий срок, особенно при войне, при голоде и т. п., было совершенно невозможно. Поэтому тем &quot;критикам&quot;, которые с усмешечкой или со злобой преподносят нам указания на дефекты нашего аппарата, можно спокойно ответить, что эти люди совершенно не понимают условий современной революции. За пятилетие достаточно переделать аппарат вообще невозможно, в особенности при тех условиях, при которых происходила революция у нас. Достаточно, если мы за пять лет создали новый тип государства, в котором рабочие идут впереди крестьян против буржуазии, и это при условии враждебной международной обстановки представляет из себя дело гигантское. Но сознание этого никоим образом не должно закрывать от нас того, что мы аппарат, в сущности, взяли старый от царя и от буржуазии и что теперь с наступлением мира и обеспечением минимальной потребности от голода вся работа должна быть направлена на улучшение аппарата.<br /> Я представляю себе дело таким образом, что несколько десятков рабочих, входя в состав ЦК, могут лучше, чем кто бы то ни было другой, заняться проверкой, улучшением и пересозданием нашего аппарата. РКИ, которой принадлежала эта функция вначале, оказалась не в состоянии справиться с нею и может быть употреблена лишь как &quot;придаток&quot; или как помощница, при известных условиях, к этим членам ЦК. Рабочие, входящие в ЦК, должны быть, по моему мнению, преимущественно не из тех рабочих, которые прошли длинную советскую службу (к рабочим в этой части своего письма я отношу всюду и крестьян), потому что в этих рабочих уже создались известные традиции и известные предубеждения, с которыми именно желательно бороться.В число рабочих членов ЦК должны войти преимущественно рабочие, стоящие ниже того слоя, который выдвинулся у нас за пять лет в число советских служащих, и принадлежащие ближе к числу рядовых рабочих и крестьян, которые, однако, не попадают и разряд прямо или косвенно эксплуататоров. Я думаю, что такие рабочие, присутствуя на всех заседаниях ЦК, на всех заседаниях Политбюро, читая все документы ЦК, могут составить кадр преданных сторонников советского строя, способных, во-первых, придать устойчивость самому ЦК, во-вторых, способных действительно работать над обновлением и улучшением аппарата.<br /> <br /> <em>Ленин В.И. Избранные произведения. В 4 томах. Т. 4. 2-е изд. М., 1988. С. 440-443. </em><br /> <br />