Регистрираните земеделски производители, които очакват финансова помощ от Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), но се нуждаят от спешно финансиране за подсигуряване на стопанската година, вече могат да заложат субсидията си срещу кредит от „Агрион Финанс“.

Компанията е една от първите небанкови финансови институции, която предложи на пазара кредит срещу залог финансовата помощ от Държавен фонд „Земеделие“. Това е сериозно облекчение за фермерите, които имат нужда от свежи пари, тъй като заявленията за директните плащания от фонда се подават до края на юни, а самата субсидия св най-добрия случай се получава в края на годината или началото на следващата. Според анализатори все повече земеделски производители се обръщат към алтернативни финансиращи компании, каквато е „Агрион Финанс“, където процедурата по отпускане на кредит е доста по-опростена и бърза.

„Агрион Финанс“ разработи новата услуга, която позволява финансиране до 100 % от одобрената субсидия при наличие на минимум 3 години успешна история в субсидирането, казаха от кредитното дружество. За земеделските стопани, които тепърва навлизат в бизнеса и имат само 1 година успешно усвояване на директните плащания, кредитът може да достигне до 90% от очакваната субсидия. 

Максималният размер на финансирането се определя по индивидуален лимит, в зависимост от декларираните площи, за които се очакват преки доплащания. Максималният срок за изплащане на задълженията е 18 месеца, а гратисният период по главницата може да достигне 17 месеца.  Прилага се индивидуален погасителен план за всеки кредитоискател, в зависимост от специфичните му нужди и характера на бизнеса му.

Кредитът срещу субсидия е изцяло адаптиран към нуждите на земеделските стопани, които получават своите субсидии на база обработваеми площи и имат нужда от свежи пари за допълнителни инвестиции, покупка на земя и др. капиталови разходи, казаха от „Агрион Финанс“.  Процедурата за отпускане на кредити е максимално облекчена и осигурява бързо и безпрепятствено финансиране на земеделските производители.  Компанията не изисква плащането на такса ангажимент, каквато е практиката при другите кредитни институции.

„Основната ни цел е да осигурим адекватно финансиране на земеделските производители, което ще им позволи да бъдат много по-гъвкави и конкурентноспособни на пазара“, казаха от „Агрион Финанс“.  Освен кредит срещу субсидия, дружеството предлага също така универсални ипотечни кредити и кредити за оборотни средства, където обезпечението е поземлени или други недвижими имоти. На земеделската земя се прави безплатна оценка за пазарната им стойност, като финансирането може да достигне до 100% от оценката. Информация за пълните условия на кредитите на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на компанията на адрес https://www.agrion.bg/bg/finance/. На земеделските производители се предоставя и възможност за лизинг на земята, която са избрали.