На проведено заседание Управителният съвет (УС) на БНБ определи на основание чл. 12, ал. 5, във връзка с чл. 12, ал. 1, 3 и 4 от Наредба № 8 на БНБ буфер за системен риск в размер на 3% за всички банки, приложим за всички експозиции в Република България, съобщиха от БНБ.

Буферът за системен риск се прилага съобразно чл. 2 ал. 2 от Наредба № 8 на БНБ на индивидуална и консолидирана основа.

Текущият преглед на рисковете, произтичащи от структурните характеристики на банковия сектор, на вътрешноприсъщите за банковата дейност рискове и на рисковете от влиянието на външната среда показва запазване на дългосрочни макропруденциални и системни рискове в банковия сектор.

Оценените рискови фактори остават непроменени, могат да имат усилващ ефект при потенциално негативно въздействие върху устойчивостта на банковата система, което обуславя запазване на натрупания капиталов резерв чрез потвърждаване на нивото и обхвата на буфера за системен риск.

В съответствие с чл. 12, ал. 6 и 7 от Наредба № 8 на БНБ оповестяването на решението се извършва след уведомлението до Европейския съвет за системен риск и компетентните и определените органи на съответните държави членки.

Решението на УС на БНБ е взето при спазване на заложените процедури за макропруденциални инструменти с Европейската централна банка съобразно чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук