През октомври 2020 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00 процента, като запазва нивото си в сравнение с октомври 2019 г. и със септември 2020 година, съобщава Българската народна банка, предаде БТА.

Индексът ЛЕОНИА Плюс през октомври e минус 0.68 процента. Спрямо октомври 2019 г. той намалява с 0.16 процентни пункта (пр.п.), а в сравнение със септември 2020 г. остава без промяна.


Това е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт-депозити в левове на междубанковия пазар в България.

Средният лихвен процент по депозитите на бизнеса с договорен матуритет в левове през октомври се понижава на годишна база с 0.09 пр.п. до минус 0.05 на сто, а по тези в евро се увеличава с 0.05 пр.п. до 0.05 процента.

През октомври средният лихвен процент по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове спада с 0.03 пр.п. до 0.11на сто, а по тези в евро - с 0.11 пр.п. До 0.12 на сто .

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, взети от бизнеса и договорени в левове, намалява спрямо същия месец на 2019 г. с 0.44 пр.п. до 3.42 на сто, а по тези, договорени в евро - с 0.10 пр.п. до 2.62 процента.

Средните лихвени проценти по кредитите на бизнеса и в размер над 1 млн. евро, договорени в левове и в евро, нарастват съответно с 0.07 пр.п. и с 0.53 пр.п. до 2.34 на сто.

През октомври 2020 г. средният лихвен процент по кредитите на домакинствата, взети за потребление в левове намалява на годишна база с 0.53 пр.п. до 7.79 на сто, а по тези в евро - с 0.29 пр.п. до 3.55 на сто.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0.15 пр.п. до 2.86 на сто, а по тези в евро - с 0.10 пр.п. до 3.59 на сто.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през октомври в сравнение със същия месец на миналата година се понижава с 1.40 пр.п. до 8.70 на сто, а по кредитите за потребление в евро - с 0.20 пр.п. до 3.81 на сто.

През октомври 2020 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо октомври 2019 г. с 0.29 пр.п. до 3.09 на сто, а по жилищните кредити в евро - с 0.31 пр.п. до 3.86 на сто.