Агенцията по заетостта набира кандидати за сезонна заетост в областта на селското стопанство по сключената междуправителствена спогодба между Кралство Испания и Република България. Работата е за български граждани на възраст до 45 години за провинция Уелва със срок на заетост от 3 до 6 месеца за бране на ягоди.
Заплащането ще е бруто: 37.06 евро ден, нето 36.32 евро на ден, без удръжка за социална осигуровка. Пътуването до Испания е за сметка на работодателя. Връщане - разходите от френско-испанската граница до България (от 104 до 120 евро) са за сметка на работника. Желаещите трябва да са между 20 и 45 години, като ще бъдат избрани 1978 жени и 113 мъже.
До 29 декември 2008 г. желаещите да берат ягоди през първата половина на 2009 г. в Испания трябва да подадат следните документи в бюрата по труда в страната:
- молба за допускане до интервю;
- автобиография с изчерпателна информация за професионален опит в растениевъдството и овощарството и посочване на степента на евентуалните разговорни умения по испански или друг език;
- саморъчно написана и подписана от кандидата декларация, че не страда от сърдечно-съдови заболявания и болести на опорно-двигателния аппарат;
- копие на първа страница (с лични дани) на международния паспорт, като валидността на паспорта не трябва да изтича преди 01.09.2009 г.;
- копие на страницата/ите от паспорта с положена/и предишна/и испанска/и работна/и виза/и.
Окончателният подбор на кандидатите ще се извърши през втората половина на м. януари 2009 г. от смесена българо-испанска комисия, в която ще участват и представители на работодателите.
За повече информация: тел. 980-87-19 или www.az.government.bg/БЛИЦ