Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност наложи обезпечителни мерки по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Александър Томов. Общата стойност на обезпеченото имущество, към настоящия момент, е в размер на 827 956 лв.
Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство срещу Томов за присвояване.
Комисията констатира, че установеният законен източник на доходи по отношение на проверяваното лице и съпругата му, не е достатъчен за придобиването на тяхното имущество и може да бъде направено обосновано предположение, че Александър Томов е придобил имущество на значителна стойност, за което се предполага, че е свързано с престъпна дейност на лицето.
От направения икономически анализ, в резултата на събраните данни по чл.16 от ЗОПДИПД е видно, че има съществена разлика между приходите и разходите на проверяваното лице, като разходите надвишават с 4 942 минимални работни заплати доходите на лицето.
С цел защита интереса на държавата, чрез осуетяване на евентуално отчуждаване на имущество от патримониума на проверяваното лице, са наложени следните обезпечителни мерки:

▪ Възбрана върху недвижим имот – жилищна сграда на два етажа в с. Студена, с обща площ от 360 кв.м.; с басейн в имота, на който покривната конструкция и инсталациите заемат 90 кв.м.;

▪ Възбрана върху апартамент в гр. София, със застроена площ от 153 кв.м., ведно с подземен гараж – с площ от 20 кв.м. и избено помещение с площ от 10 кв.м.;
▪ Запор на дружествените дялове на лицето, в капитала на „Интернешънъл метал форуърдинг” ЕООД;

▪ Запор на 270 акции /притежавани от лицето/, от капитала на “Булинвест груп – АД” АД;

▪ Запор на 9 банкови сметки, открити в лицензираните банки в Република България, с титуляр - проверяваното лице.


Съгласно изискванията на ЗОПДИППД, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност ще внесе искова молба в съда за отнемане в полза на държавата на имуществото на проверяваното лице, след влизане в сила на присъда за извършени престъпления от НК, попадащи в предметния обхват на чл.3, ал.1 от Закона. /БЛИЦ