Преподаватели от Софийски университет „Свети Климент Охридски“ ще внесат в деловодството на учебното заведение отворено писмо, в което призовават за оставката на директора на телевизия „Алма матер“ Башар Рахал. Настояването е адресирано до ректора проф. Атанас Герджиков и членовете на Общото събрание.

То идва няколко дни, след като екипът на телевизията, начело с актьора, се извиниха за „лошия вкус“, според който директорът оглежда студентка, а единствената цел на кандидат-репортерите е снижена до търсене на слава, пише "Монитор".Ето какво гласи писмото на преподавателите:

Ние, долуподписаните учени и преподаватели в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, изразяваме своето остро възмущение от клипа „Стани известен!“ на Университетска телевизия „Алма Матер”. И като концепция, и като изпълнение този клип – вън от всякакво съмнение – уронва човешкото достойнство на жените, свеждайки ги до подчинен сексуален обект. Това е в пряко противоречие с ценностите, зад които традиционно застава академичната ни общност. Тези ценности изискват равно уважение към достойнството на всеки. Затова те изключват унижаването на жените и поставянето им в подчинена позиция. Настояваме за незабавна оставка на директора на телевизията и режисьор на клипа г-н Башар Рахал, както и на Управителния и Програмния съвет, чиито несвоевременна и неадекватна реакция заплашват доброто име на Софийския университет.

Настояваме ректорът професор Анастас Герджиков да поиска оставката на г-н Рахал като директор на телевизията, както и на всички отговорни за скандала. Официално писмено извинение от страна на Управителния и Програмния съвет на телевизия „Алма Матер“ не е достатъчно в тази ситуация. Като водещо висше учебно заведение в страната ни, Софийският университет не може да си позволи да застава зад подобна продукция. Вярваме, че призванието на академичните институции е да идентифицират и критикуват нелегитимните форми на подчинение, уронващи човешкото достойнство, а не да ги поощряват.

Скандалният клип повдига и друг принципен въпрос – липсата на работещ механизъм, който да не допуска публикуването и разпространението на медийни материали с подобно съдържание от името на Софийския университет. Липсва официално обявена информация за концепцията и стратегията за развитие на телевизията. Няма информация и за състава, отговорностите и принципите на подбор на членовете на програмния и обществения ѝ съвет. Затова настояваме за ясни процедури за назначения в студентската телевизия, както и за пълна прозрачност на нейното финансиране.

В настоящите условия, академичната общност може само по неофициални канали да научи, че концепцията за студентската телевизия е била трансформирана и тя от академична вече ще се развива като комерсиална медия. В случай, че това е вярно, то буди поредица основателни въпроси. Поради това настояваме договорите с външните продуценти, както и концепцията за развитие на университетската телевизия да бъдат представени и обсъдени публично в рамките на академичната общност. Скандалът ни дава повод да поставим и по-големия въпрос – дали липсата на прозрачност при вземането на решения и на публична отчетност при финансирането е ограничено само до Университетска телевизия, или касае и други звена в Софийския университет, както и изпълнението на проекти със значително финансиране по европейски и други програми?

Медийни публикации свързват предстоящо финансиране на „Алма Матер“ с Проект BG05M2OP001-1,001-0001 „Наследство БГ” (с обща стойност близо 30 млн. лв.). Академичната общност и българското общество имат право да знаят по какъв начин се харчат публичните средства. Имиджовият риск за Софийския университет е твърде голям, за да си позволим нов скандал. Затова настояваме за пълна и своевременна отчетност при изпълнението на дейностите по този и всички други проекти, включително в частта, засягаща „Алма Матер“.

В обобщение, предлагаме на ОС на СУ да приеме:
ОС изисква Ректорът да прекрати договора с г-н Башар Рахал като директор на „Алма Матер“, както и да освободи Управителния и Програмния съвети на телевизията.

ОС изисква от АС да разработи ясни процедури за избор на ръководители на звена към СУ, включително конкурсна процедура за избор на директор, и ясни процедури за номиниране и избор и на други ръководни и контролни органи на „Алма Матер“.

ОС настоява за повече прозрачност и отчетност в реално време при изпълнението на имиджово рискови за СУ проекти и натоварва АС със задължението да изисква всеки 3 месеца пълен отчет за изпълнението (дейности и финансови параметри) на всички проекти, финансирани с публични средства, който да бъде публикуван в същия срок на вътрешната страница на СУ.

ОС настоява за достъп и обсъждане в рамките на академичната общност на концепцията и стратегията за развитие на „Алма Матер“, както и за всички свързани с нея споразумения и разпределението на ролите и задълженията между Софийски университет, частните инвеститори и външни продуценти и всеки настоящ или бъдещ директор на телевизията.

Доброто име и бъдещето на най-стария и уважаван университет у нас – Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – изискват решителни действия за защита на ценностите, зад които застава академичната ни общност. Равноправието и човешкото достойнство стоят над всякакви криворазбрани опити за добиване на популярност, както и над всякакви стремежи към печалба.


ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ