През периода 2001 - 2011 г. броят на домакинствата намалява в 21 области, като най-чувствително е намалението в областите Враца - с 13 320 домакинства и Монтана - с 8 550 домакинства, съобщиха от НСИ.
В 7 области броят на домакинствата нараства. Най-значително е това нарастване в областите София (столица) и Варна, където увеличението е съответно със 112 745 и 22 444 домакинства. Преброяването на населението и жилищния фонд е единственият източник за получаване на изчерпателна информация за домакинствата в страната. Домакинството се формира на основата на съжителството и съвместното битуване на група хора, независимо дали са в родствени или неродствени връзки помежду си или съжителстват в колектив подчинен на общ режим.<br /> <br /> Към 1.02.2011 г. населението в Република България живее в 3 006 376 домакинства - обикновени и колективни. Близо три четвърти (73.3%) от всички домакинства живеят в градовете. В селата живеят общо 803 369 домакинства.<br /> <br /> Обикновено домакинство са две и повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище и имат общ бюджет, независимо дали имат или нямат родствени връзки помежду си. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от стая и е на самостоятелен бюджет.<br /> <br /> От началото на ХХ век до днес броят на домакинствата в страната се е увеличил 4.5 пъти, а живеещото в тях население - 2 пъти. Средният размер на едно домакинство намалява от 5.6 лица през 1900 г. на 2.4 лица през 2011 година, а в градовете - от 4.4 на 2.4 лица. По-значително е това намаление в селата - от 6.0 лица през 1900 г. на 2.5 лица при последното преброяване.<br /> <br /> Започналото в резултат на вътрешно миграционни процеси намаление на селското население след 1946 г. се отразява върху дела на домакинствата, живеещи в селата. <br /> <br /> Най-голям е относителният дял на едночленните домакинства в областите Велико Търново - 38.6%, и София (столица) - 36.5%, а най-малък в област Кърджали - 22.4%. Двучленните домакинства са 853 735, или 28.4% от всички домакинства в страната. Между последните две преброявания те са се увеличили с 22 932 броя. През периода 2001 - 2011 г. тричленните домакинства са намалели с 22 577 и сега броят им възлиза на 606 613. Те съставляват 20.2% от всички домакинства в страната.<br /> <br /> Абсолютно и относително намаление се установява при всички домакинствата с четири и повече членове. <br /> Между последните две преброявания настъпват съществени промени при различните видове колективни домакинства. Относителният дял на образователните домакинства през 2001 г. е 52.8% от всички колективни домакинства и намалява рязко до 18.4% през 2011 година. През този период намалява и броят на религиозните домакинства. Броят на останалите видове колективни домакинства се увеличава.<br />