Патентното ведомство на Република България организира специално събитие с голяма важност. В сайта на държавната институция бе публикувани важно съобщение:

На 26.10.2017 г. Патентно  ведомство на Република България стартира изпълнението на Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 „Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“.
Общата цел на проектното предложение е да се повиши качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост. Дейностите в подкрепа на развитието на модерни и нови за страната услуги за бизнеса, предоставяни от Патентно ведомство, ще доведат до увеличаване на иновационната дейност на българските предприятия чрез създаването на необходимата среда за развитие на иновациите. Проектът ще се изпълни в рамките на 36 месеца и предвижда реализирането на комплекс от мерки, които да подпомогнат постигането на основната цел, включващи:

  • Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство за постигане на комплексно електронно управление на системата за закрила на индустриалната собственост;
  • Обновяване на сградния фонд на Централна патентна библиотека;
  • Обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство;
  • Изготвяне на анализи и проучвания, които да подпомагат в максимална степен представителите на бизнеса при ползването на системата за закрила на индустриалната собственост;
  • Ускоряване експертизата на заявки за патенти;
  • Популяризиране на системата за закрила на обектите на индустриална собственост;
  • Подобряване качеството и ефективността на административно-наказателна дейност;
  • Други дейности.
Проектното предложение включва и съответните дейности по външно възлагане, информация и публичност, организация и управление на проекта и одит.