Във връзка с изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.004-0002-C02 "Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, на 30.10.2020 г., от 10:00 часа, в Парк хотел „Витоша“, Зала „Витоша“ № 1, гр. София,  ул. ”Росарио” № 1, при спазване на всички противоепидемиологични мерки се проведе втората годишна конференция на тема: „Представяне на електронните услуги предоставяни от Патентно ведомство на Република България във връзка с обектите на индустриална собственост“, която беше официално открита от д-р Давид Сукалински – заместник-председател на Патентно ведомство на Република България и Ръководител на проекта.

Участниците – представители на малки и средни предприятия, представители по индустриална собственост, бизнеса, потребителите на услуги и граждани, бяха запознати подробно и задълбочено с всички електронни услуги, които предоставя Патентно ведомство на Република България чрез Портала за електронни услуги.Новите услуги и регистри са естествено продължение на непрекъснатите усилия на ведомството да улеснява гражданите и бизнеса и особено работата на малките и средни предприятия по отношение на управляваните от тях обекти на индустриалната собственост.

Отделно от това, внедряването на значителния брой електронни услуги е от изключително значение в условията на настоящата пандемия COVID 19, тъй като предоставя възможност за дистанционно заявяване и предоставяне на услугите, които извършва Патентно ведомство.