Община Враца търси счетоводител в  звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца“, пише "Конкурент".

Одобреният кандидат трябва да осъществява всички финансово-счетоводни операции по проекта, като води точна и редовна документация и счетоводна отчетност; следи за спазването на финансовата дисциплина; изготвя оборотни ведомости и ведомости за заплати на служителите в звеното.

Претендентите трябва да имат висше икономическо образование, с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и да имат най-малко 2 години професионален опит, в областта на счетоводството.

Месечното трудово възнаграждение може да достигне до 1 200 лева.