Финансови злоупотреби и нарушения в изпълнението на договорите в 29 болници са установили проверки на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за деветмесечието на 2008 година . Общият преразход на тези лечебни заведения възлиза на 21 млн. лв. Това е сумата, с която тези болници са надвишили планирания си бюджет, изплащан от здравната каса за осигуряване на здравни услуги на гражданите. Касата извършва последващ контрол на всички болници, в които надвишението на разходите е повече от 10% и е със сериозна номинална стойност.
Болниците в столицата са проверени съвместно с Националната агенция за приходите (НАП).
Преразходите са натрупани чрез невярно попълване на документация; фалшиви или ненужни хоспитализации на пациенти; отчитане на неизвършени реално медицински процедури; насочване на пациенти по скъпи клинични пътеки, без медицински основания за това и др. По закон Касата покрива само разходи за клинични пътеки, но не и за издръжка на материална база, капиталови разходи и консумативи. Прилагането на описаните практики излага на опасност здравето на пациентите и влошава качеството на услугите.
Проверките показват също неспазване на установените процедури и добри медицински практики. В част от случаите Касата заплаща разходите по дадена клинична пътека, но за да изразходват минимална част от парите за нея, болниците не извършват задължителни изследвания на пациентите, хоспитализират ги само за предвидения минимален срок, не ги насочват към диспансерно или специализирано лечение и др.
В 53% от проверените болници при много клинични пътеки са констатирани такива нарушения (МБАЛ "ТОКУДА" АД, МБАЛ „Царица Йоанна” – ЕАД, МБАЛ „Доверие” АД, МБАЛ „Мездра” ЕООД, МБАЛ "Св. Мина" ЕООД – Пловдив и др.).
Финансовите злоупотреби в болниците са във вреда и на коректните лечебни заведения и лекари, тъй като намаляват бюджета за здравни услуги на НЗОК.
Предвидената от закона санкция за нарушения е между 90 и 270 лв. и е крайно непропорционална на злоупотребите. По закон НЗОК е задължена да изплати фактурираните суми за здравни услуги на болниците. НЗОК е изряден платец и няма регистрирани просрочия по дължими плащания.
Националната здравноосигурителна каса работи по 15 668 договора за предоставяне на извънболнична медицинска помощ. В НЗОК за деветмесечния период са постъпили 652 писмени жалби, свързани с ползването на извънболнична медицинска помощ. За деветте месеца на годината са извършени 15 442 медицински и финансови проверки на договорни партньори, като са констатирани 9613 нарушения. В 3852 случая са установени суми за възстановяване.
Контролните органи на ЦУ на НЗОК са участвали в 1342 съвместни проверки с лекари контрольори и финансови инспектори от районните здравноосигурителни каси (РЗОК). Констатирани са 10 397 нарушения.
Така например пациент, който се лекува в СБАЛ „Св. Иван Рилски”, е насочен от лекуващия си лекар към общопрактикуващия лекар за изследване на кръвно-захарен профил, който влиза в алгоритъма на клиничната пътека.
Общопрактикуващи лекари в Кърджали нанасят едни и същи данни от профилактични прегледи в амбулаторни листове на различни пациенти.
Във Велико Търново пък общопрактикуващи лекари са направили копия на запис на една електрокардиограма и са я приложили в здравните досиета на различни пациенти.
В НЗОК за деветмесечния период са постъпили 652 писмени жалби, свързани с ползването на здравни услуги в извънболничната медицинска помощ.
В касата постъпи жалба от жена с преносена бременност, довела до смърт на детето й. По време на бременността жената е наблюдавана от лекар, който не е сключил договор с НЗОК. Прегледите са отчитани от друг лекар, който има договор с Касата. Пациентката твърди, че не е виждала и не познава този лекар. При проверката на медицинската документация бяха констатирани грешки при определяне на гестационната седмица и това е довело до фаталния край на бременността. При установяване на преносена бременност жената задължително се хоспитализира, което в случая не е направено. При проведената анкета с други пациентки на същия лекар - акушер-гинеколог, беше установена същата схема. Столичната каса прекрати договорните си взаимоотношения с акушер-гинеколога, предоставил неправомерно практиката си на друг лекар. Беше сезиран и районния център по здравеопазване (РЦЗ), за да извърши проверка на лекаря, който няма договор с НЗОК.
Нерядко се констатират лоши санитарно-хигиенни условия в амбулаториите на общопрактикуващите лекари и в такива случаи се сезира РИОКОЗ. Такава е амбулаторията на д-р Джевджет Сакин в с. Иваново, Шуменско. Повод за проверката беше подписката на 25 жителите на с. Иваново, внесена в РЗОК – Шумен. В нея се твърди, че освен грубото отношение, лекарят си позволявал да не спазва графика си, поради което често пациентите били обслужвани от съпругата му – акушерка, която се числяла към „наетия персонал” в практиката.
Лекари по дентална медицина посещават домове за медико-социални грижи и събират здравните книжки на децата, след което с данните от книжките попълват амбулаторни листа и отчитат дейности, които реално не са извършени.
В НЗОК е изградена система за вътрешно-административен контрол. Одитирана е административната и контролната дейност на всички районни здравноосигурителни каси. В резултат на вътрешната проверка е санкциониран директорът на Столичната здравноосигурителна каса - за това, че регионалната структура не упражнява ефективен контрол на договорните си партньори. /БЛИЦ