Съсобственикът на "Титан-АС" Димитър Борисов и партньорът му в "Мадара Бяла Норд" АД Момчил Караджов декларираха, че са готови да се откажат от замените в землището на варненското градче Бяла. В официална декларация те разясниха разликата между подготвяния от тях проект и тези, които концентрират общественото недоволство заради плановете за масово изсичане на дървета.
Във връзка с големия медиен интерес относно &quot;заменки&quot; на 720 декара от ДГФ (Държавен Горски Фонд) в землището на гр. Бяла, обл. Варна, уведомявам всички заинтересовани за следното:<br /> <br /> 1. Тези замени са направени от &quot;Мадара Бяла Норд&quot; АД единствено с цел тези гори да си останат гори, като за замяната са дадени гори на стойност 7 000 000 лева;<br /> <br /> 2. Тази територия наистина попада в идейния проект на Сър Норман Фостър - &quot;Блек Сии Гардънс&quot;, но е предназначена по същия този проект за буферна зона - зелен пояс, който да отделя проектираните екологични селища от останалата територия, с цел ТАМ ДА НЕ БЪДЕ ИЗВЪРШВАНО СТРОИТЕЛСТВО, за да се гарантира именно екологичната идея на проекта;<br /> <br /> 3. Върху тези земи НЕ СА предприемани действия за изваждането им от горския фонд, с цел промяна на предназначението им;<br /> <br /> 4. Върху тази територия НЕ СА предприемани действия за изготвяне на ПУП /подробен устройствен план/, с цел влизането им в регулация;<br /> <br /> 5. Територията, върху която по идейния проект на Сър Норман Фостър са предвидени екологични селища, е разположена пред ДГФ, не попада в ДГФ, а е закупувана постепенно в продължение на повече от 6 /шест/ години от физически лица - собственици на поземлени имоти, които по никакъв начин не са горски фонд;<br /> <br /> 6. Съгласно този неосъществен идеен проект в екологичните селища, придвижването трябваше да се извършва без моторни превозни средства, с цел опазване на околната среда;<br /> <br /> 7. Съгласно същия неосъществен идеен проект, в случай, че при изграждането на което и да било екологично селище, бъде отсечено дори и едно дърво, на негово място, бе предвидено да се засадят 3 /три/ нови дървета;<br /> <br /> 8. Поради изложеното, за да се изясни веднъж за винаги, че въпросните 720 /седемстотин и двадесет/ декара не са придобити за да бъдат застроени, декларирам, че &bdquo;Мадара Бяла Норд&quot; АД ще върне на държавата и последния декар, стига ДЪРЖАВАТА ДА ГАРАНТИРА, ЧЕ ТАЗИ ГОРА ЩЕ СИ ОСТАНЕ ГОРА, каквато е и в момента.<br /> <br /> <b>Момчил Караджов<br /> Димитър Борисов</b><br />