Средната продължителност на живот за населението на България, изчислена за периода 2017-2019 г., е 74,9 години. Спрямо преходния период 2016-2018 г. показателят се увеличава с 0,1 година.

Това показват данните в отчета за 2019 г. за изпълнението на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.), който беше приет от правителството.

Детска смъртност

Като най-положителна демографска тенденция може да се отбележи значителното намаляване на детската смъртност през последните години.

През 2019 г. в страната са починали 342 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 5,6%о. Това е най-ниската регистрирана в страната стойност. През 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4%о, през 2005 г. - 10.4%о, а през 2018-а - 5.8%.

Стандарт и качество на живот

По отношение на стандарта и качеството на живот на населението се наблюдават позитивни промени.

През 2019 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 6592 лв. и нараства с 9,6% спрямо 2018-а. За последните 10 години общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1,8 пъти. Реалните доходи на домакинствата нарастват с 6,3% през 2019 г. в сравнение с 2018-а.

Живородени деца

През 2019 г. в страната са регистрирани 61 538 живородени деца. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 659 деца, или с 1,06%. Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27,2 години през 2018 г. на 27,3 години през 2019-а.

Колко е населението на България?

По данни на НСИ към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482 души, което представлява 1,4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2018 г. населението на страната намалява с 48 557 души, или с 0,7%.

Смъртност

В сравнение с 2018 г. броят на умрелите лица намалява с 443, или с 0,4%. Общият брой на умрелите лица през 2019 г. е 108 083 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5%о. Нивото на обща смъртност обаче продължава да е твърде високо.