Проектът на община- Ямбол „Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъци в регион Ямбол” е одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда”, съобщи кореспондентът на Агенция Блиц.
Средствата в размер на 1 252 080 лв. ще бъдат предоставени по процедурата за оказване на техническа помощ за подготовка и изготвяне на инвестиционни проекти, осигуряващи развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците. Със спечелването на проекта фактически стартира първият етап от въвеждането на интегрирано управление на отпадъците на регионален принцип. В рамките на тази техническа помощ ще бъдат извършени редица прединвестиционни проучвания, ще бъде изготвен доклад за морфологичния състав на отпадъците. Сред основните дейности са също изработването на идейни проекти за инсталациите и съоръженията, предвидени да бъдат изградени на Регионалния център за управление на отпадъците, който ще обслужва общините Ямбол, „Тунджа”, Стралджа, Сливен и Нова Загора. Става въпрос за инсталации за сепариране и компостиране на битови отпадъци, инсталация за рециклиране на строителни такива, разширение на регионално депо за неопасни отпадъци – II- ри етап, включващо и клетки за обезвреждане на остатъците от строителните отпадъци, както и площадка за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. Освен идейни проекти за тези съоръжения в рамките на техническата помощ ще бъдат одобрени и техническите проекти за тях и ще бъде издадено разрешение за строителството им. Друга основна дейност, заложена по проекта е изготвянето на екологични оценки, ОВОС и КРКЗ за инвестиционните намерения по проекта. Реализацията на всички предвидени по проекта мерки ще бъде в двугодишен период. През него, на базата на всички направени проучвания и работни проекти ще бъде подготвено завление за кандидатстване по ОП „Околна среда” – по процедурата, която предстои да бъде открита - за „Подобряване и развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците”. При одобрение за финансиране, ще стартира вече и вторият етап от въвеждането на интегрирано управление на отпадъците на регионален принцип, а именно - самото изграждане на съоръженията, заложени в одобрените инвестиционни проекти. /БЛИЦ