Подготовката на България за присъединяване към Шенгенското пространство като цяло се осъществява в срок и има достатъчно основания да се смята, че страната ще изпълнява всички условия за членство към 31 март 2011 година, пише в междинен доклад на Институт "Отворено общество".
Докладът ще бъде връчен днес на министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов.<br /> <br /> Докладът е резултат от подписаното на 22 март 2010 г.споразумение между МВР и Институт &quot;Отворено общество&quot;.<br /> <br /> В него са представени изводите от наблюдението на изпълнението на Националния план за действие за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и за премахване на контрола по вътрешните граници.<br /> <br /> От 48 мерки, предвидени в Националния план със срок за изпълнение до 31 август 2010 година, 5 мерки са неизпълнени или по-скоро неизпълнени и 43 мерки са изпълнени или по-скоро изпълнени, според оценката в междинния доклад на Институт &quot;Отворено общество&quot; &ndash; София.<br /> <br /> 4 мерки, отнасящи се до Шенгенската информационна система и област &quot;Полиция и сигурност&quot; са предсрочно изпълнени. С най&ndash;голям брой изпълнени мерки в подготовката е област &quot;Работа и използване на Шенгенската информационна система&quot;, където от общо 17 мерки със срок 31 август, 14 са изпълнени и 3 са по-скоро изпълнени.<br /> Експертите препоръчват ускорено приемане на някои подзаконови актове, както и за включване на проекта за изменение на Закона за министерство на вътрешните работа и на проекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни сред приоритетните задачи на Народното събрание през есенната сесия.<br /> <br />