КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП изпратиха общо становище относно отвореното писмо на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП по искането на група народни представители за установяване на противоконституционност на §18 от ПЗР на ЗИД на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г.).
Публикуваме цялото писмо без редакторска намеса:

ДО: 
Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В ПАРЛАМЕНТА

Г-Н ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В ПАРЛАМЕНТА

КОПИЕ ДО: ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИТЕ


            
С Т А  Н О  В И Щ Е
НА
АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ,
БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА 
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА и
КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ /КРИБ/ - Гласът на българския бизнес

ОТНОСНО:  отворено писмо на БФИЕК, БАМИ,     БМГК и БКХП по искането на група народни представители за установяване на противоконституционност на §18 от ПЗР на ЗИД на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г.)


Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България/КРИБ/ - Гласът на българския бизнес подкрепят позицията на  Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската минно-геоложка камара и Българската камара на химическата промишленост    във връзка с направеното искане на група народни представители пред КС.  Изразеното в отвореното писмо мнение на четирите браншови организации е изключително професионално, издава дълбоко познаване на проблематиката, имаща стратегическо значение за развитието на процесите в сектор „Енергетика“, а оттам – и за цялото общество. Изразената позиция е и високо националноотговорна и в съотвествие с разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България, гарантираща на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява със закон злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя./подписи/:

за АИКБ
за БСК
за БТПП
за КРИБ