Комисията по регионално развитие на Европейския парламент вчера следобед гласува свое Становище до водещата Комисия по бюджети относно многогодишната финансова рамка на ЕС след 2020 г. В постигнатите компромисни текстове бяха включени редица предложения, внесени от евродепутата социалист Георги Пирински, които засягат приоритетни въпроси на кохезионната политика за периода след 2020 г.:

- необходимостта в следващата Многогодишна финансова рамка делът за кохезия да се увеличи като се запазят всички съществуващи сега структурни и инвестиционни фондове, включително Кохезионния фонд и Европейския социален фонд;

- да продължи да се отдава еднакво внимание и на трите измерения на кохезионната политика - икономическо, социално и териториално;

- подчертаване на значението на кохезионната политика като публична инвестиционна политика, която допринася не само за икономическо, но и за социално сближаване;

- приоритет да се осигурява на стимулиране на растежа и създаването на работни места и намаляване на неравенствата и различията между регионите.
Становището на Комисията на Регионално развитие ще залегне в Доклада на Европейския парламент, представящ неговата позиция за Многогодишната финансова рамка след 2020 г. която Европейската комисия да отчете при изготвяне на своето предложение. Очаква се това предложение да бъде представено на Съвета на Министрите по време на българското председателство през май 2018 г.