От началото на 2022 г. създават зони с ниски емисии в общините с проблемно качество на въздуха.

Всяка община ще може със своя наредба да определи подобни зони, техния обхват в зависимост от причинителите на замърсяването, навлизане и преминаване на моторни превозни средства в зоните, какви да са границите им и за какъв период от време да действа мярката. Това приеха депутатите на второ четене в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Всички шофьори да се готвят за голяма промяна от 12 юли с новите екостикери

За нарушение на забраните и ограниченията се предвиждат глоби от 50 до 500 лева за физически лица и имуществена санкция от 200 до 1000 лева за юридически.

ГЕРБ с промяна в закона, която засяга стотици хиляди шофьори, глобите са солени

Въвеждането на зони за ниски емисии кореспондира с „ Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г.“ Общинските съвети могат да определят ред и мерки, срок за прилагане при създаване на зоните с ниски емисии, за навлизане и преминаване на моторни превозни средства, както и ограничаване употребата на определени видове горива или уреди за отопление, предвижда законопроекта.

Мерките няма да се прилагат за моторни превозни средства със специален режим на движение и за превоз на пътници.

Депутатите приеха и промени в преходните и заключителни разпоредби към законопроекта, с които се предвижда отчитането на хранителните отпадъци да става по методика на НСИ.