Правата на жените са в опасност - това заяви европарламентът в незаконодателна резолюция, гласувана днес с 395 гласа "за" срещу 157 гласа "против" и 62 "въздържал се".

Евродепутатите отбелязаха, че по своето естество, интензивност и въздействие враждебните реакции срещу правата на жените се различават сред държавите членки като в някои случаи остават на равнището на реториката, а в други се изразяват в конкретни мерки.

Евродепутатите изразяват загриженост по отношение на много области като:

Насилие, основано на пола, и домашно насилие: евродепутатите подчертават нарастващия брой на жените жертви на домашно насилие в ЕС и призовават Съвета изцяло да приложи Истанбулската конвенция и да подкрепи нейното ратифициране от държавите членки;

Достъп до правосъдие: евродепутатите отбелязват, че жертвите на насилие, основано на пола, често имат ограничен достъп до правосъдие и подходяща защита. Те призовават държавите членки да гарантират, че всички жертви ще получат правна помощ, отчитаща аспектите на пола, с цел да се сложи край на безнаказаността и да се подобри сигнализирането на подобни престъпления;

Достъп до финансиране: Евродепутатите изразяват безпокойство относно намаляването на ресурсите, с които разполагат организациите за правата на жените и приютите за жени в много от държавите членки. Те призовават държавите членки да предоставят достатъчни финансови ресурси и настояват достъпът до тези средства да включва по-малко бюрокрация и да не бъде дискриминационен по отношение на целите и дейностите на организациите;

Здраве и репродуктивни права на жените: евродепутатите изразяват загриженост от това, че противниците на репродуктивните права и самостоятелността на жените имат значително влияние върху националното законодателство и политики, като се стремят да налагат ограничения върху правата на жените и достъпа им до контрацепция и аборт. Те призовават Комисията да включи насърчаването и подобряването на сексуалното и репродуктивно здраве и права в следващата Стратегия за обществено здраве;

НПО: Евродепутатите посочват тенденцията в някои държави членки паралелно да се създават неправителствени организации, състоящи се от проправителствени лица. Те подчертават важността на наличието на критична, разнообразна и неправителствена среда за организациите за правата на жените и равенството между половете;

Реч на омразата: Парламентът изразява загриженост, че в последно време сезасилва тази форма на насилие и особено сексистката и ЛГБТИ-фобската реч. Призовава членовете си да дадат пример като демонстрират политика на нетърпимост към подбуждащи към омраза сексистки изказвания по време на пленарните сесии, посредством изменение на Правилника за дейност на ЕП, който трябва да съдържа забрана за подобни изказвания. В заключение, по време на дебата във вторник евродепутатите отправиха въпрос към Комисията с искане за устен отговор и призоваха за развитието на кохерентен и всеобхватен план за постигането на равенство на половете и защита на равните права за жените, включително премахването на всички форми на насилие срещу жените.