Ми­лен Цвет­ков има­ше две ос­нов­ни спе­ци­ал­нос­ти в крат­кия си жи­вот - фа­на­тич­но оби­чащ и пре­дан ба­ща на 24-годишна­та Ка­ли­на и 8-го­диш­ния Бо­ян, и ярос­тен де­фек­то­лог. Де­фек­то­лог по дип­ло­ма от Со­фий­ския уни­вер­си­тет и по ори­сия, пише "Стандарт".

Жур­на­лис­тът от­край вре­ме из­след­ва­ше де­фек­ти­те -  на чо­ве­ци­те и об­щес­тво­то. Но те, из­след­ва­ни­те, не­ви­на­ги ис­ка­ха да бъ­дат из­след­ва­ни.

За­то­ва рек­лам­но­то из­ре­че­ние, с ко­е­то в Но­ва те­ле­ви­зия пред­ста­вя­ха по­ред­но­то му не­у­доб­но пре­да­ва­не -"Ми­лен Цвет­ков за­да­ва най-пра­вил­ни­те въп­ро­си" -си ос­та­на рек­лам­но из­ре­че­ние. За­що­то ряд­ко ня­кой ис­ка­ше да чуе пра­вил­ни­те от­го­во­ри, ко­и­то во­де­щи­ят ва­де­ше с кле­щи, из­чоп­ля­ше и из­тър­гва­ше.

И ко­га­то за­поч­ва­ха да лип­сват или да ги заг­лу­ша­ват, Ми­лен си тръг­ва­ше от вся­ка те­ле­ви­зия или го "тръг­ва­ха".

Те­ле­ви­зи­я­та оба­че бе­ше в ДНК-то му, въп­ре­ки че той вли­за в за­на­я­та /за­ко­но­мер­но/ слу­чай­но.

До­ка­то ма­же сан­дви­чи и пра­ви ка­фе на де­но­нощ­ни­те ком­па­нии в ка­фе­не­то "Ко­ко" на "По­па" - за да из­кар­ва па­ри, учей­ки в Ал­ма ма­тер - не­го­ви­ят при­я­тел Ка­мен Во­де­ни­ча­ров, с ко­го­то са на­раз­дел­ни от пър­ви клас на сто­лич­но­то 7-мо учи­ли­ще, го пи­та пред ка­ме­ри­те на "Ку-ку": "Как се виж­даш след 10 го­ди­ни", а Ми­лен му от­го­ва­ря в сти­ла си, кой­то ос­та­на неп­ро­ме­нен до 19 ап­рил 2020: "Ни­как".

Цвет­ков ни­ко­га не е оби­чал праз­ни­те ду­ми, праз­ни­те обе­ща­ния, праз­ни­те на­деж­ди. За­то­ва има не­що пот­ре­са­ва­що кар­мич­но в "съ­би­ти­е­то", ко­е­то го от­ве­де в он­зи, дру­гия, не­ви­ди­мия свят - с тя­ло­то и ду­ша­та си Ми­лен спа­си не са­мо хо­ра­та, вър­ху ко­и­то он­зи дро­ги­ран кре­тен и прес­тъп­ник е щял да връх­ле­ти след час­ти от се­кун­да­та, но ве­ро­ят­но е спа­сил и мно­го дру­ги не­вин­ни пе­ше­ход­ци в бъ­де­ще - ако, раз­би­ра се, за­ко­но­да­тел­на­та и из­пъл­ни­тел­на­та власт най-пос­ле "пос­та­но­вят" и "из­пъл­нят" не­що сре­щу убий­ци­те на пъ­тя и не са­мо.

Мо­же би дъл­бо­ко в се­бе си Ми­лен не е вяр­вал, че в та­зи дър­жа­ва не­що мо­же да се про­ме­ни и за­то­ва - на­пъл­но не­о­съз­на­то, раз­би­ра се - ня­как е при­ел да ста­не нейн кур­бан нав­ръх Ве­лик­ден. Прос­то жер­твоп­ри­но­ше­ни­я­та имат мно­го ли­ца.

Мо­же би, след ка­то ед­но от тях е от най-из­вес­тни­те в Бъл­га­рия, дейс­тви­тел­но ще нас­тъ­пи раз­мър­два­не на ин­сти­ту­ции и на оя­де­ни и из­пъл­не­ни с до­са­да към на­ро­да им наг­ли и ви­со­коп­ла­те­ни с да­нъ­ци­те на съ­щия то­зи на­род чи­нов­ни­ци.

Ако ли не, всич­ко ще бъ­де из­ли­шен ме­ди­ен шум, а Ка­ли­на и Бо­ян нап­раз­но са ос­та­на­ли си­ра­че­та.

Ина­че за Ми­лен ве­че дос­та се из­го­во­ри - по­ве­че, от­кол­ко­то за ос­тро­та­та и неп­ри­ми­ри­мос­тта в пре­да­ва­ни­я­та му, раз­на­ся­щи сла­ва­та му на аб­со­лю­тен ус­тат­ник, кой­то не се при­тес­ня­ва­ше чес­то да каз­ва иро­нич­но и със стра­хо­ви­то сниз­хож­де­ние в пог­ле­да, но мно­го въз­пи­та­но: "Ама, мо­ля те, го­во­риш пъл­ни глу­пос­ти".

Цвет­ков е от­гле­дан от ба­ща си - май­ка му уми­ра ужас­но ра­но. След ка­то Ка­мен го ин­тер­вю­и­ра в оно­ва "Ку-ку" - ка­то ед­но от мал­ко­то здра­во­мис­ле­щи мом­че­та през 90-те в Со­фия, ко­и­то бач­кат и учат ед­нов­ре­мен­но - Ку­рум­ба­шев и Ни­дал Ал­га­фа­ри пред­ла­гат на Цвет­ков: "Я, ка­то си тол­ко­ва от­во­рен, взе­ми, че нап­ра­ви ед­на ан­кет­ка по "Рус­ки".

По-къс­но Ми­лен раз­каз­ва­ше, че ве­че до­ри не пом­ни въп­ро­са в пър­ва­та си тв ак­ция.

В БНТ се учи на майс­тор­лък от ед­на от най-доб­ри­те - Бри­ги­та Чо­ла­ко­ва. На 26 ве­че во­ди обед­на­та еми­сия но­ви­ни на един­стве­на­та те­ле­ви­зия. Ме­се­ци по-къс­но е на­че­ло и на цен­трал­на­та еми­сия в "Екип "Уи­кенд" за­ед­но с Вя­ра Ан­ко­ва. И то­га­ва на­пус­ка за пър­ви път - или го на­пус­кат.

След­ва ра­бо­та с крен­вир­ши, рес­то­ран­ти, дис­ко­те­ка­та на Ка­мен Во в Плов­див - ни­то ден мър­зел. Ро­ди­ла­та се то­га­ва Ка­ли­на ста­ва най-го­ля­мо­то му вдъх­но­ве­ние.     

През 2002-ра за­поч­ва да во­ди "Здра­вей, Бъл­га­рия!" - но­во­то пре­да­ва­не, с ко­е­то про­дъл­жа­ва в мал­ко по-раз­ли­чен дис­курс сут­реш­ния блок, на­ло­жен ка­то жанр у нас от Алек­сан­дър Ав­джи­ев по БНТ. През 2005-а за­поч­ва "Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков". През 2008-а скан­да­ли­зи­ра "ум­ни­те и кра­си­ви­те", след ка­то се на­ви­ва да во­ди чет­вър­то­то из­да­ние на "Биг Бра­дър".

През 2010-а пра­ви ин­тер­нет те­ле­ви­зия -един от пър­ви­те. След крат­ко зав­ръ­ща­не в БНТ, пак вли­за в Но­ва за "Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков" 2. Ше­фо­ве­те му сме­ни­ха ня­кол­ко ча­со­ви по­я­са, в край­на смет­ка го сва­ли­ха от ефир и му пред­ло­жи­ха да бъ­де ко­мен­та­тор или не­що по­доб­но в "На ка­фе". И той, ес­тес­тве­но, на­пус­на.   Го­ди­на и по­ло­ви­на по-къс­но за­поч­на пре­да­ва­не по ка­бел­на­та TV1.

Всъщ­ност всич­ки под­роб­нос­ти от жи­во­та на Ми­лен ве­че са ис­то­рия. Той бе­ше и ще ос­та­не са­мот­ни­ят че­шит, кой­то бя­га­ше на дъл­ги раз­сто­я­ния. Сред пос­лед­ни­те му ду­ми във Фейс­бук бя­ха след­ни­те: "Пил­ци­те ще се бро­ят наесен, гос­по­жи и гос­по­да! Оказ­ва се, че мо­же да из­хвър­лиш мръс­на­та во­да, но да за­па­зиш бе­бе­то! У нас съ­що бро­ят... на ка­пе­пе­та или ка­на­пе­та... Все тая."Се­га ос­та­ва ние да преб­ро­им пил­ци­те на есен - а Ми­лен ще гле­да от го­ре да­ли бро­им пра­вил­но. И ня­ма как­во да се лъ­жем - Сис­те­ма­та уби Ми­лен Цвет­ков, а мо­рал­но­то не­до­нос­че се ока­за нейн за­вър­шен про­дукт.

Да­ли не тряб­ва да за­поч­нем глад­на стач­ка сре­щу без­ха­бе­ри­е­то към дро­ги­ра­ни­те, пи­я­ни­те и всич­ки дру­ги иди­о­ти - как­то през 90-те нап­ра­ви Ми­лен ка­то сту­дент сре­щу Сис­те­ма­та, ко­я­то си ос­та­ва съ­ща­та?