Кон­су­ми­ра­не­то на твър­да хра­на, избягването на сладкото и редовното миене га­ран­ти­рат перфектна усмивка
Близо 70 про­цен­та от бъл­га­ри­те не по­ла­гат до­ри еле­мен­тар­ни гри­жи за зъ­би­те си, сочи статистиката. А вър­ху тяхното здраве вли­я­ние оказ­ва не са­мо хра­на­та, ко­я­то при­е­ма­ме, но и със­та­вът на въз­ду­ха, ком­пю­тър­но­то из­лъч­ва­не и ра­бо­та­та на вът­реш­ни­те ор­га­ни. Днес ще ви разкрием как да за­па­зите бе­лос­неж­на­та си ус­мив­ка в съв­ре­мен­ни­те ус­ло­вия на жи­вот.

Съ­щес­тву­ват някои прос­ти пра­ви­ла за гри­жи за зъ­би­те, кои­то мо­гат да на­мал­ят сто­ма­то­ло­гич­ни­те проб­ле­ми.
При­ро­да­та е съз­да­ла зъ­би­те за ра­бо­та, а съв­ре­мен­ни­те хо­ра ги “г­лезят” с ме­ки ба­нич­ки и киф­ли, с пре­ва­ре­на хра­на, което доста им вреди.
Вен­ци­те и зъ­би­те са раз­по­ло­же­ни та­ка, че да сдъв­кват су­ро­ва рас­ти­тел­на хра­на, а ние сме свик­на­ли всич­ко да ва­рим и пър­жим, да пе­чем и да сми­ла­ме. В ре­зул­тат на то­ва зъ­би­те без­дей­стват, че­люс­тни­те мус­ку­ли нямат дос­та­тъч­но ра­бо­та и кръ­вос­набд­ява­не­то в об­лас­тта на вен­ци­те се вло­ша­ва. Не се за­мисл­яме, че

про­це­сът на дъв­че­не е фак­ти­чес­ки ма­саж на вен­ци­те

По­лу­ча­ва се та­ка, че съв­ре­мен­ният на­чин на жи­вот и ку­ли­нар­ни­те на­ви­ци не по­ма­гат за здра­ве­то на зъ­би­те. А при то­ва още не сме стиг­на­ли до те­ма­та за по­ви­ше­на­та кон­су­ма­ция на за­хар...
Из­след­ва­ния­та на мно­го уче­ни и пъ­те­шес­тве­ни­ци са по­ка­за­ли, че в стра­ни­те с нис­ко раз­ви­ти ци­ви­ли­за­ции, къ­де­то хо­ра­та се хранят с на­ту­рал­ни при­род­ни про­дук­ти, ка­риес почти не се сре­ща, тъй ка­то те не ядат в неог­ра­ни­че­ни ко­ли­чес­тва сла­до­лед и шо­ко­лад и не пият слад­ки га­зи­ра­ни на­пит­ки.

За здра­ви­те зъ­би е из­клю­чи­тел­но важ­но да се яде мно­го твър­да хра­на

су­ро­ви са­ла­ти, лис­тни зе­лен­чу­ци и пло­до­ве, а кон­су­ма­ция­та на за­хар да се све­де до ми­ни­мум, и то не са­мо за­ра­ди от­ри­ца­тел­но­то влия­ние на въг­ле­хид­ра­ти­те вър­ху ки­се­лин­но-ал­кал­ния ба­ланс в ус­тна­та ку­хи­на. За­хар­та на­ру­ша­ва об­мен­ни­те про­це­си в ор­га­низ­ма и по­ра­ди та­зи при­чи­на под­ко­па­ва­не­то на здра­ви­те зъ­би от­вът­ре е не по-мал­ко, от­кол­ко­то вследс­твие на вън­шни фак­то­ри.
Най-доб­ре е още от най-ран­на въз­раст де­ца­та да бъ­дат приу­че­ни пра­вил­но да се гри­жат за зъ­би­те си. Ако вед­на­га след яде­не няма­те въз­мож­ност да из­чис­ти­те зъ­би­те си, опи­тай­те се да из­плак­не­те ус­та­та си или из­яжте ед­на ябъл­ка. В краен слу­чай из­пол­звай­те дъв­ка.
Ако сте из­вън гра­да, не заб­равяй­те да си на­ба­ви­те за вкъ­щи при­род­ни про­дук­ти ка­то гри­жа за зъ­би­те. Съ­бе­ре­те някол­ко клон­че­та от бо­ро­вин­ка, виш­на, бор или дру­ги дър­ве­та. Из­чис­те­те ги от ко­ра­та и ги дъв­че­те, съз­да­вай­ки по то­зи на­чин дос­та­тъч­но ра­бо­та на зъ­би­те си. Мо­же­те до­ри да ги раз­дъв­ква­те до та­ка­ва сте­пен, че да ги из­пол­зва­те и вмес­то чет­ки за зъ­би.
Пре­ди всяко пол­зва­не на чет­ка­та си за зъ­би я из­су­ша­вай­те доб­ре. Ако тя не съх­не как­то трябва, взе­ме­те дру­га, тъй ка­то по влаж­ния косъм бак­те­рии­те се раз­мно­жа­ват ак­тив­но, а то­ва пред­по­ла­га за­бол­ява­ния на зъ­би­те и на вен­ци­те.

Из­би­рай­те чет­ки с из­кус­твен ко­съм

Чис­те­те зъ­би­те око­ло 2-3 ми­ну­ти, но та­ка, че час­тта от ос­но­ва­та на зъ­ба под вен­ци­те да не се ого­лва. То­ва е осо­бе­но важ­но в слу­чай че има­те приз­на­ци на па­ро­дон­то­за. Дви­же­те чет­ка­та от вен­ци­те към края на зъ­би­те - вер­ти­кал­но и с кръ­го­ви дви­же­ния, ка­то пра­ви­те око­ло 10 дви­же­ния по всяка зъб­на по­вър­хност. Ако не ис­ка­те да има­те па­ро­дон­то­за -

по­чис­твай­те ре­дов­но зъб­ния ка­мък

По със­тоя­ние­то на вен­ци­те и на ли­га­ви­ца­та на ус­та­та мо­же да се съ­ди за здра­ве­то на ор­га­низ­ма ка­то цяло. Но бо­лес­ти­те на вен­ци­те чес­то въз­ник­ват ка­то следс­твие от не­дос­та­тъч­но хра­не­не или във връз­ка с на­ру­ше­ния в ра­бо­та­та на иму­нна­та сис­те­ма. За­то­ва гри­жа­та за вен­ци­те и за ос­та­на­ла­та част от ус­тна­та ку­хи­на включ­ва ви­та­мин­на дие­та, прием на ви­та­мин­ни ча­йо­ве. Нап­ри­мер чай от бо­ро­вин­ки, кой­то съ­дър­жа гол­ямо ко­ли­чес­тво ви­та­мин С и мно­го дру­ги по­лез­ни ве­щес­тва.

МАСАЖ И БИЛКИ СЕ БОРЯТ С ПАРОДОНТОЗАТА

Чес­то па­ро­дон­то­за­та и дру­ги­те бо­лес­ти на вен­ци­те са пре­диз­ви­ка­ни от на­ли­чи­е­то на зъ­бен ка­мък, кой­то драз­ни вен­ци­те и трав­ми­ра тъ­ка­ни­те. Затова нав­ре­ме пре­мах­вай­те зъб­ни­те от­ла­га­ния при сто­ма­то­лог, съветват специа­ли­сти­те. Ос­вен то­ва тряб­ва да сле­ди­те да­ли плом­би­те и ко­рон­ки­те, ко­и­то са ви пос­та­ви­ли, не трав­ми­рат ли­га­ви­ца­та в ус­т­на­та ку­хи­на. Ако из­пит­ва­те дис­ком­форт и не­у­доб­с­т­во от пос­та­ве­ни­те ви ко­рон­ки, не тряб­ва да от­ла­га­те, а вед­на­га да оти­де­те при своя зъ­бо­ле­кар, за да не се на­ло­жи впос­лед­с­т­вие дъл­го да се за­ни­ма­ва­те с ле­че­ние на ус­т­на­та ку­хи­на.
Пър­ви­те приз­на­ци на па­ро­дон­то­за са сър­беж и кър­ве­не от вен­ци­те, съ­що и неп­ри­я­тен ми­рис от ус­та­та. Ос­но­ва­та на зъ­би­те се огол­ва, а след то­ва те за­поч­ват да се раз­к­ла­щат, ко­е­то с вре­ме­то мо­же да до­ве­де до за­гу­ба­та им. В на­ча­лен етап мо­же­те да из­пол­з­ва­те ан­ти­сеп­тич­ни зъб­ни пас­ти, да из­п­лак­ва­те ус­та­та си с от­ва­ра от про­ти­во­въз­па­ли­тел­ни бил­ки, ка­то нап­ри­мер дъ­бо­ва ко­ра, жълт кан­та­ри­он и гра­дин­с­ки чай, а съ­що и да си пра­ви­те пръс­тов ма­саж на вен­ци­те. След ка­то из­чис­ти­те зъ­би­те си, на­тис­кай­те вен­ци­те с по­ка­зал­ци­те в про­дъл­же­ние на 3 до 5 ми­ну­ти и не се стра­ху­вай­те, ако от­на­ча­ло за­поч­не да те­че кръв от тях.
И от­но­во на­пом­ня­ме: по въз­мож­ност се опит­вай­те да дъв­че­те твър­да хра­на, тъй ка­то ща­дя­що­то от­но­ше­ние към зъ­би­те са­мо вло­ша­ва кръ­вос­наб­дя­ва­не­то във вен­ци­те.

СПЕШНА ПОМОЩ ПРИ ЗЪБОБОЛ

Ед­но от най-по­пу­ляр­ни­те сред­с­т­ва за пре­мах­ва­не на зъ­бо­бо­ла са из­п­лак­ва­ни­я­та със сол и ва­нич­ки­те за ус­та. Сол­та по­ма­га да се пре­мах­не ото­кът във въз­па­ле­на­та тъ­кан око­ло зъ­би­те и на­ма­ля­ва на­ля­га­не­то вър­ху зъб­ния нерв. Тра­ди­ци­он­но при за­бо­ля­ва­не на зъ­би­те и на ус­т­на­та ку­хи­на се из­пол­з­ва гра­дин­с­ки чай. Ед­на су­пе­на лъ­жи­ца гра­дин­с­ки чай се за­ли­ва с ча­ша го­ре­ща во­да и смес­та се ос­та­вя да прес­тои един час.
С та­зи нас­той­ка се из­п­лак­ва ус­т­на­та ку­хи­на, ка­то ед­нов­ре­мен­но с то­ва на бол­ния зъб се пос­та­вя там­пон­че, на­по­е­но със съ­ща­та нас­той­ка.
Ос­т­ри­ят зъ­бо­бол мо­же да бъ­де пре­мах­нат и със смес от 1 су­пе­на лъ­жи­ца су­ше­на дъ­бо­ва ко­ра, 1 су­пе­на лъ­жи­ца гра­дин­с­ки чай и ча­е­на лъ­жич­ка от бил­ка­та змий­с­ко мля­ко. Смес­та се за­ли­ва с по­ло­вин ли­тър пре­ва­ре­на топ­ла во­да, след то­ва се сла­га да зав­ри. Ос­та­вя се да ври 3 до 5 ми­ну­ти, пос­ле да из­с­ти­не и се пре­цеж­да. Ус­та­та се из­п­лак­ва 4-5 пъ­ти на ден, а в про­меж­ду­тъ­ци­те меж­ду из­п­лак­ва­ни­я­та на вен­ци­те се на­ла­гат ап­ли­ка­ции с по­мощ­та на там­по­ни, на­то­пе­ни в съ­ща­та нас­той­ка. Всич­ки те­зи бил­ки имат про­ти­во­въз­па­ли­тел­но, ан­ти­мик­роб­но и обез­бо­ля­ва­що дей­с­т­вие.
Сил­но обез­бо­ля­ва­що въз­дей­с­т­вие оказ­ват и лу­кът, и че­съ­нът. Сло­же­те нап­ра­во в бол­ния зъб пар­чен­це от чес­но­ва ски­лид­ка или там­пон, на­то­пен в лу­чен или чес­нов сок.

На ня­кои хо­ра им по­ма­гат и след­ни­те ме­то­ди

- Пос­та­вя­не на че­съ­на към кит­ка­та на ръ­ка­та, про­ти­во­по­лож­на на бол­ния зъб. На­ло­же­те на кит­ка­та ня­кол­ко ски­лид­ки че­сън в об­ласт­та на пул­са и бин­то­вай­те ръ­ка­та си. А мо­же­те и прос­то да нат­ри­е­те вът­реш­на­та стра­на на кит­ка­та с нас­тър­ган че­сън. Мо­же­те да сло­жи­те мар­ля под че­съ­на, за да не усе­ти­те па­ре­не и из­га­ря­не на ко­жа­та. То­зи вид ком­п­рес се дър­жи до за­чер­вя­ва­не.
- Про­по­ли­сът съ­що пре­мах­ва въз­па­ле­ни­е­то на зъ­би­те. Из­пол­з­вай­те там­пон, на­то­пен в нас­той­ка от про­по­лис, или прос­то на­ло­же­те на зъ­ба си зрън­це про­по­лис, пок­ри­то от­го­ре с там­пон.
- Мно­го сил­но обез­бо­ля­ва­що сред­с­т­во е ка­рам­фи­лът и ка­рам­фи­ло­во­то мас­ло. На­ло­же­те на бол­ния зъб пар­чен­це от то­ва рас­те­ние или на­по­йте там­пон с ка­рам­фи­ло­во мас­ло и го на­ло­же­те на бол­ния зъб. Та­ко­ва там­пон­че мо­же­те да на­ло­жи­те и на вен­ци­те, но то­ва мо­же да пре­диз­ви­ка из­га­ря­не на ли­га­ви­ца­та. За­то­ва дръж­те там­по­на вър­ху ве­не­ца по-крат­ко вре­ме.
- На­род­ни­те ле­чи­те­ли пре­по­ръч­ват при зъ­бо­бол, въз­па­ле­ние и по­ду­ва­не на вен­ци­те да се на­ла­гат лис­та или ко­ре­ни от ва­ле­ри­а­на. То­ва пре­диз­вик­ва обил­но слюн­ко­от­де­ля­не, но са­мо след 2-3 ми­ну­ти и най-сил­на­та бол­ка утих­ва.

КОМПЮТРИТЕ ВЛИЯЯТ И НА... УСМИВКАТА

Ако сте склон­ни към алер­гия, тряб­ва да за­пом­ни­те след­ни­те ня­кол­ко пра­ви­ла, ко­га­то по­се­ти­те сто­ма­то­ло­гич­ния ка­би­нет:
Съ­об­ще­те на ле­ка­ря за въз­мож­на­та ре­ак­ция на ор­га­низ­ма ви към ле­кар­с­т­ва­та и ма­те­ри­а­ли­те. Имай­те пред­вид, че алер­гия мо­же да въз­ник­не до­ри от ма­те­ри­ал за плом­би.
Пре­ди да ви пос­та­вят про­те­за или ко­рон­ка (не­за­ви­си­мо да­ли е ме­тал­на, злат­на или ке­ра­мич­на), се обър­не­те към алер­го­лог, за да нап­ра­ви про­би на ма­те­ри­а­ла, от кой­то ще бъ­де из­ра­бо­те­на про­те­за­та. Ако след пос­та­вя­не­то є се по­я­вят въз­па­ле­ние на ли­га­ви­ца­та в ус­т­на­та ку­хи­на, по­ви­ше­но слюн­ко­от­де­ля­не или тем­пе­ра­ту­ра, се обър­не­те към ле­кар - то­ва във всич­ки слу­чаи е ре­ак­ция на ор­га­низ­ма към чуж­дия ма­те­ри­ал.
За­поз­най­те алер­го­ло­га с евен­ту­ал­ни­те ре­ак­ции, ко­и­то пре­диз­вик­ват у вас обез­бо­ля­ва­щи­те сред­с­т­ва. След про­веж­да­не на ле­че­ни­е­то ле­ка­рят обик­но­ве­но пре­дуп­реж­да­ва за въз­мож­ни въз­па­ли­тел­ни про­це­си в обхващащата зъ­би­те тъ­кан. Но ако те се за­дъл­бо­чат, ако ве­не­цът око­ло зъ­ба дъл­го вре­ме ос­та­не въз­па­лен и най-ве­че - ако по­ви­ши­те тем­пе­ра­ту­ра­та, се обър­не­те към ле­кар. По­ня­ко­га се по­лу­ча­ва тол­ко­ва сил­на ре­ак­ция, че се на­ла­га пос­та­ве­на­та плом­ба да се пре­мах­не.
Про­фи­лак­ти­ка­та на бо­лес­ти­те на зъ­би­те при хо­ра­та, склон­ни към алер­гия, зас­лу­жа­ва от­дел­но вни­ма­ние. При алер­гич­ни­те чув­с­т­ви­тел­ност­та на ор­га­низ­ма към раз­лич­ни вън­ш­ни въз­дей­с­т­вия обик­но­ве­но е из­ра­зе­на по-сил­но, от­кол­ко­то при здра­ви­те. За­то­ва в про­фи­лак­ти­ка­та на ка­ри­е­са мо­гат да се вклю­чат ме­рки за оси­гу­ря­ва­не на здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот и из­бяг­ва­не на въз­дей­с­т­ви­е­то на вред­ни­те фак­то­ри.
Нап­ри­мер, ако дъл­го вре­ме ра­бо­ти­те с ком­пю­тър, про­вет­ря­вай­те чес­то по­ме­ще­ни­е­то, тъй ка­то ком­пю­тър­но­то из­лъч­ва­не има вред­но въз­дей­с­т­вие и вър­ху зъ­би­те, и вър­ху имун­на­та сис­те­ма. С цел про­фи­лак­ти­ка на ка­ри­е­са ог­ра­ни­че­те вре­ме­то на ра­бо­та пред ком­пю­тъ­ра на шест ча­са, чес­то си пра­ве­те по­чив­ки, раз­хож­дай­те се по­ве­че на чист въз­дух.
Ако ра­бо­ти­те във фир­ма с про­из­вод­с­т­во, ко­е­то пре­диз­вик­ва от­де­ля­не на прах във въз­ду­ха, пол­з­вай­те рес­пи­ра­то­ри. Хи­мич­ни­те ве­щес­т­ва и сит­ни­те час­ти­ци за­мър­ся­ват ор­га­низ­ма и по­ма­гат за въз­ник­ва­не­то и за обос­т­ря­не­то на алер­гич­ни ре­ак­ции.
Ос­вен то­ва мно­го от про­из­вод­с­т­ве­ни­те час­ти­ци раз­ру­ша­ват зъб­ния емайл и ус­ко­ря­ват раз­ви­ти­е­то на ка­ри­е­са.

СЪВРЕМЕННАТА СТОМАТОЛОГИЯ ГАРАНТИРА ХОЛИВУДСКА УСМИВКА

Но­ви­те мо­де­ли за съв­ре­мен­ни ор­то­пе­дич­ни кон­с­т­рук­ции са мно­го и раз­лич­ни. Ма­те­ри­а­ли­те съ­що мо­гат да се под­би­рат: ме­та­ло­ке­ра­ми­чен; не­ме­та­ло­ке­ра­ми­чен; ме­та­ло­ке­ра­ми­ка на ос­но­ва­та на бла­го­род­ни ме­та­ли.
Раз­но­об­раз­ни са и тех­но­ло­ги­и­те, ко­и­то се из­пол­з­ват в сто­ма­то­ло­ги­я­та: еди­нич­ни ко­рон­ки, мос­то­ве, под­виж­ни и ста­тич­ни про­те­зи. Ако ко­рон­ко­ва­та част на зъ­ба е сил­но или на­пъл­но раз­ру­ше­на, но ко­ре­нът е за­па­зен, зъ­бът мо­же да се въз­с­та­но­ви на­пъл­но с по­мощ­та на вклад­ка, ко­я­то се фик­си­ра вът­ре в ко­ре­на. След то­ва зъ­бът се из­г­раж­да и на не­го се пос­та­вя ес­те­тич­на ко­рон­ка. При про­те­зи­ра­не­то ин­те­рес пред­с­тав­ля­ват ме­та­ло­ке­ра­мич­ни­те кон­с­т­рук­ции, ко­и­то са из­ра­бо­те­ни на ос­но­ва­та на бла­го­род­ни ме­та­ли. Те съ­че­та­ват бла­гоп­ри­ят­но­то бак­те­ри­цид­но въз­дей­с­т­вие вър­ху чо­веш­кия ор­га­ни­зъм с ес­тес­т­ве­на­та ес­те­ти­ка на жи­вия, “све­те­щия” от­вът­ре зъб. Ед­но от пос­лед­ни­те пос­ти­же­ния в та­зи об­ласт - про­те­зи­ра­не­то, е без­ме­та­ло­ва ке­ра­ми­ка от но­во­то по­ко­ле­ние. Ма­те­ри­а­ли­те са аб­со­лют­но без­в­ред­ни за ор­га­низ­ма, а го­то­ви­те кон­с­т­рук­ции не се от­ли­ча­ват от жи­вия зъб. Най-слож­ни­те “тра­ди­ци­он­ни” про­те­зи мо­же да се фик­си­рат на не­ви­ди­ми кре­пи­те­ли и да бъ­дат тол­ко­ва удоб­ни, че прос­то да заб­ра­ви­те за тях­но­то съ­щес­т­ву­ва­не.
Им­п­лан­та­ци­я­та от­дав­на се смя­та за най-пер­с­пек­тив­на­та по­со­ка в съв­ре­мен­на­та сто­ма­то­ло­гия. Съв­мес­ти­мост­та на им­п­лан­тан­ти­те със след­ва­щи про­те­зи­ра­ния поз­во­ля­ва да се за­пъл­ни прос­т­ран­с­т­во­то меж­ду из­ва­де­ни­те и ос­та­на­ли­те зъ­би, без да се пи­лят здра­ви­те. Все­ки от ва­ри­ан­ти­те на про­тези­ра­не, ко­и­то днес пред­ла­гат сто­ма­то­ло­зи­те, е до­бър, но да­ли под­хож­да на кон­к­рет­ния чо­век?
То­зи проб­лем тряб­ва да се ре­ши след раз­го­вор със сто­ма­то­ло­га. Но­ви­те зъ­би тряб­ва да не про­ме­нят из­ра­же­ни­е­то и ми­ми­ка­та на ли­це­то. В то­ва от­но­ше­ние съ­ве­ти не мо­гат да се да­ват.

ПЕТ МИТА ЗА ЗЪБИТЕ

Ко­ри­ги­ра­не­то на за­хап­ка­та е при­щяв­ка

Чо­век мо­же цял жи­вот да си жи­вее с не­рав­ни зъ­би. Раз­би­ра се, от то­ва не се уми­ра, но ка­чес­т­во­то на жи­вот се вло­ша­ва. Да ос­та­вим въп­ро­са за прив­ле­ка­тел­ност­та. Но как­во на­то­вар­ва­не е то­ва вър­ху сто­ма­ха, кой­то ще по­лу­ча­ва неп­ре­ра­бо­те­на хра­на?
Неп­ра­вил­на­та за­хап­ка тряб­ва да се ко­ри­ги­ра, ина­че се сти­га до бо­лес­ти на сто­ма­ха и на чер­ва­та, до ка­ри­ес и до­ри до ран­на за­гу­ба на зъ­би. При то­ва по­ло­же­ние до­ри чис­те­не­то е не­у­доб­но. А от то­ва стра­дат не са­мо зъ­би­те, но и вен­ци­те.

Бол­ни­те зъ­би се пре­да­ват по нас­лед­с­т­во

Ро­ля­та на нас­лед­с­т­ве­ния фак­тор е нез­на­чи­тел­на - са­мо 2 про­цен­та се па­дат на ге­не­тич­на­та пред­раз­по­ло­же­ност, ос­та­на­ли­те 98 за­ви­сят от то­ва, до­кол­ко чо­век пра­вил­но се гри­жи за зъ­би­те си.

Най-доб­ра­та пас­та за зъ­би е та­зи, ко­я­то съ­дър­жа флу­ор

То­ва е вяр­но са­мо до­ня­къ­де. При из­ли­шък на флу­ор в ор­га­низ­ма на де­ца­та чес­то се раз­ви­ва флу­о­ро­за. По зъ­би­те се по­я­вя­ват бе­ли пет­на. При из­бор на пас­та за зъ­би най-доб­ре се по­съ­вет­вай­те с ле­кар. Не е пра­вил­но да се пол­з­ва ед­на “уни­вер­сал­на” пас­та за зъ­би от ця­ло­то се­мей­с­т­во.

За­гу­ба­та на зъб не е тра­ге­дия

С лип­са­та на един зъб мо­жем да се при­ми­рим. Но ако се от­с­т­ра­нят най-мал­ко два, тряб­ва мно­го бър­зо да се пред­п­ри­е­ме пос­та­вя­не­то на про­те­за. Зъ­би­те се раз­мес­т­ват. Лип­са­та на два и по­ве­че зъ­би пре­диз­вик­ва на­ру­ше­ния в струк­ту­ра­та на нер­в­на­та сис­те­ма и до­ри в ко­ра­та на глав­ния мо­зък. За­ги­ват нев­ро­ни и се из­ме­ня ре­гу­ла­ци­я­та на фун­к­ци­и­те в ор­га­низ­ма. То­ва впос­лед­с­т­вие мо­же да до­ве­де до гас­т­рит, яз­ва на сто­ма­ха и хи­пер­то­ния.

Ако зъ­би­те не бо­лят, не е не­об­хо­ди­мо да се хо­ди на зъ­бо­ле­кар

Ка­ри­е­сът за­поч­ва без­бо­лез­не­но и не­за­бе­ле­жи­мо. Но... са­мо за вас. Ув­ре­де­ни­ят от ка­ри­ес зъб пре­диз­вик­ва обос­т­ря­не на хро­ни­чен тон­зи­лит, ар­т­рит, за­бо­ля­ва­ния на сър­це­то и бъб­ре­ци­те. А по мне­ние на нев­ро­ло­зи на­ли­чи­е­то на въз­па­ле­ние в ко­ре­ни­те на зъ­би­те уве­ли­ча­ва два пъ­ти рис­ка от ин­султ. Са­мо ле­ка­рят е в със­то­я­ние да от­к­рие то­ва въз­па­ле­ние. За­то­ва ми­ни­мум два пъ­ти в го­ди­на­та по­се­ща­вай­те сто­ма­то­лог.

ИЗПРОБВАНИ РЕЦЕПТИ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ

Взе­мат се су­ро­ви кар­то­фи, из­чис­тват се и се из­ми­ват, след кое­то се наря­зват на сит­ни пар­че­та или се правят на ка­ша. Тя се на­ла­га на бол­ни­те мес­та.
Гор­ски­те пло­до­ве съ­що са мно­го по­лез­ни при то­ва за­бол­ява­не. Из­плак­вай­те ус­та­та си със сок от гор­ски пло­до­ве, раз­ре­ден в топ­ла во­да в съот­но­ше­ние 1:1.

За ук­реп­ва­не на вен­ци­те

20-30 г про­по­лис се нас­тър­гва и се сла­га в 100 мл чист спирт. Смес­та прес­тоя­ва 5-6 дни в зат­во­ре­на бу­тил­ка, ка­то от вре­ме на вре­ме се раз­кла­ща. Еди­н пъ­лен кап­ко­мер от смес­та се сип­ва в 200 мл во­да и ус­та­та се жа­бу­ри в про­дъл­же­ние на 3-5 ми­ну­ти. То­ва се пра­ви 1-2 пъ­ти на ден.

Кърв­ящи вен­ци и раз­кла­те­ни зъ­би

Ед­на су­пе­на лъ­жи­ца счу­ка­ни дъ­бо­ви ко­ри се варят 5-10 ми­ну­ти в по­ло­вин ли­тър во­да. С от­ва­ра­та се жа­бу­ри ус­та­та в про­дъл­же­ние на ед­на сед­ми­ца. При то­ва със­тоя­ние по­ма­га съ­що и от­ва­ра­та от смрад­ли­ка (тет­ра).
Ве­чер зъ­би­те се на­маз­ват с ка­ша от счу­кан че­сън. На сут­рин­та ус­та­та се жа­бу­ри с 1 су­пе­на лъ­жи­ца зех­тин в про­дъл­же­ние по­не на 10 ми­ну­ти. Про­це­ду­ра­та про­дъл­жа­ва еди­н ме­сец.

Си­лен зъ­бобол

Сдъв­кват се бав­но някол­ко зър­на ка­рам­фил (да не се бър­ка бил­ка­та с цве­те­то).
Зъ­би­те се из­плак­ват с хлад­ка во­да, след то­ва про­мив­ка­та про­дъл­жа­ва с по-топ­ла и все по-топ­ла во­да и зъ­бо­бо­лът пре­ми­на­ва.
Свар­ява се цвят от лай­ка и ус­та­та се жа­бу­ри със смес­та в про­дъл­же­ние на око­ло 15 ми­ну­ти.

Влия­ние на неп­ра­вил­на­та за­хап­ка

Всяко пе­то де­те се раж­да с неп­ра­вил­но раз­по­ло­же­ние на зъ­би­те. Съв­ре­мен­на­та сто­ма­то­ло­гия раз­по­ла­га с ши­рок спек­тър от т.нар. бре­кет-сис­те­ми и плас­ти­ни за из­прав­яне на за­хап­ка­та и за из­равн­ява­не на зъ­би­те. Някои хо­ра пог­реш­но пред­по­ла­гат, че из­кри­ве­ни­те зъ­би и неп­ра­вил­на­та за­хап­ка са еди­нстве­но коз­ме­ти­чен де­фект, кой­то не вли­яе на здра­ве­то ни.
Но всъщ­ност кри­ви­те зъ­би мо­гат да ока­жа­т съ­щес­тве­но влия­ние на със­тоя­ние­то на чо­ве­ка, ка­то не са­мо по­ви­шат рис­ка от въз­ник­ва­не на ка­риес или пре­диз­ви­кат на­ру­ше­ние на дик­ция­та и из­ме­не­ние по­ло­же­ни­ето на ли­це­ви­те мус­ку­ли. Те пре­диз­вик­ват и гла­во­бо­лие, за­бол­ява­ния на но­сог­лът­ка­та и проб­ле­ми в ра­бо­та­та на сто­маш­но-чрев­ния тракт.
То­ва е свър­за­но с някол­ко при­чи­ни.
Пър­во, при неп­ра­вил­но раз­по­ло­же­ние на зъ­би­те хра­на­та не се сдъв­ква мно­го доб­ре, а знаем, че са­мо пъл­но­цен­но­то сдъв­ква­не е га­ран­ция за здра­ви зъ­би, сто­мах и чер­ва.
Вто­ро, кри­во раз­по­ло­же­ни­те зъ­би лес­но се ув­реж­дат, за­що­то пар­че­та­та хра­на зас­ядат по-чес­то в тях. При то­ва час­тич­ки­те, кои­то пре­чат, се от­делят мно­го труд­но, а и по­чис­тва­не­то с чет­ка за зъ­би не е пъл­но­цен­но. Във все­ки слу­чай, ако има­те проб­ле­ми с раз­по­ло­же­ние­то на зъ­би­те, об­ръ­щай­те по­ве­че вни­ма­ние на ус­тна­та си хи­гие­на.
По­съ­вет­вай­те се със сто­ма­то­лог за то­ва, по ка­къв на­чин да по­чис­тва­те зъ­би­те си, из­пол­звай­те зъб­ни кон­ци и след всяко яде­не из­плак­вай­те ус­та­та си. Не заб­равяй­те и за про­фе­сио­нал­но­то из­чис­тва­не на зъ­би­те си, кое­то се пра­ви при сто­ма­то­лог с по­мощ­та на спе­циал­но обо­руд­ва­не.
Дру­го­то важ­но, кое­то трябва да спо­ме­нем е влия­ние­то на неп­ра­вил­на­та за­хап­ка вър­ху ор­га­низ­ма ка­то цяло.
Коз­ме­тич­на­та стра­на на проб­ле­ма съ­що не трябва да се пре­неб­рег­ва, за­що­то ед­на неп­рия­тна ус­мив­ка мо­же да съз­да­де ком­плекс у чо­ве­ка.
А в най-се­риоз­ни­те слу­чаи неп­ра­вил­но­то раз­по­ло­же­ние на зъ­би­те мо­же поч­ти неп­ре­къс­на­то да при­тис­ка някак­ви точ­ки в ус­та­та, пре­диз­вик­вай­ки реак­ция на ор­га­низ­ма и при­щип­ва­не на нер­ви.
Сто­ма­то­ло­зи­те ще ви по­мог­нат да си из­бе­ре­те необ­хо­ди­ма­та бре­кет-сис­те­ма или плас­ти­на за вре­мен­но или за пос­тоя­нно но­се­не. При то­ва в мо­мен­та бре­ке­ти­те са мод­ни ак­се­соа­ри, а па­циен­тът мо­же да си из­бе­ре не са­мо ви­да ма­те­риал, но и цве­та.