40 на сто от жените поне веднъж в живота си са имали проблеми с незадържане на урина. Мно­го са фак­то­ри­те, ко­и­то про­во­ки­рат то­ва яв­ле­ние - труд­но раж­да­не, теж­ка фи­зи­чес­ка ра­бо­та, хор­мо­нал­ни на­ру­ше­ния, опе­ра­ция на по­ло­ви­те ор­га­ни и ор­га­ни­те в мал­кия таз.
Мо­ля да обяс­ни­те ка­къв пи­те­ен ре­жим по­ма­га за под­дър­жа­не на здрав пи­ко­чен ме­хур и как­ва про­фи­лак­ти­ка е не­об­хо­ди­ма за то­ва?

Стеф­ка Три­фо­но­ва, Пле­вен

Ще за­поч­нем с ме­та­фо­ра. Прос­то тряб­ва да се съ­об­ра­зя­ва­те с же­ла­ни­я­та и кап­ри­зи­те на пи­коч­ния ме­хур. Са­мо си пред­с­та­ве­те, че не­го го ня­ма­ше... Фун­к­цията му се състои в това пе­ри­о­дич­но да от­ва­ря чрез сфин­к­те­ра от­вер­с­ти­е­то в урет­ра­та (пи­коч­ния ка­нал) и с ча­со­ве да нат­руп­ва ури­на, пос­тъп­ва­ща от бъб­ре­ци­те по пи­коч­ни­те ка­на­ли. Ко­га­то пи­ко­чният ме­хур е раз­тег­нат от теч­нос­ти­те и пре­ка­ле­но­то при­тис­ка­не, той “мо­ли” да се об­лек­чи от то­ва бре­ме и вие сте длъж­ни да из­пъл­ни­те та­зи не­го­ва мол­ба. А за то­ва ще се от­п­ла­ти сток­рат­но, за­що­то то­зи ор­ган ня­ма да из­пит­ва про­дъл­жи­тел­но пре­нап­ре­же­ние, сфин­к­те­ри­те и сте­ни­те ще за­па­зят своя мус­ку­лен то­нус до дъл­бо­ка ста­рост.
Вто­ро­то “изис­к­ва­не” на пи­коч­ния ме­хур е да пи­е­те мно­го теч­нос­ти: чай с мля­ко, мед, си­ро­пи, осо­бе­но бо­ро­вин­ков си­роп.
Из­пи­вай­те на ден ми­ни­мум 6-7 ча­ши от по 200 мл, а ако ня­ма­те про­ти­во­по­ка­за­ния и склон­ност към ото­ци - мо­же­те да стиг­не­те до 2 лит­ра на ден, осо­бе­но преез ля­то­то. Та­къв пи­те­ен ре­жим по­ма­га да се под­дър­жа нор­мал­ния вод­но-со­ле­ви ба­ланс и за­щи­та­ва от об­ра­зу­ва­не на ка­мъ­ни как­то в бъб­ре­ци­те, та­ка и в са­мия ме­хур. А той оби­ча из­вор­на во­да, раз­то­пе­на лед­ни­ко­ва во­да, ута­е­на во­да, са­мо не от кра­на на чеш­ма­та. По­лез­на е и сла­бо ми­не­ра­ли­зи­ра­на­та во­да.
По от­но­ше­ние на про­фи­лак­ти­ка­та. При­е­май­те от­ва­ри от бо­ро­вин­ко­ви лис­та, жи­вов­ляк, маг­да­ноз, пол­с­ки хвощ, ме­чо гроз­де, бре­зо­ви пъп­ки, ца­ре­вич­на ко­са. Те­зи сред­с­т­ва оказ­ват как­то ди­у­ре­тич­но, та­ка и антибак­те­ри­ал­но дей­с­т­вие. Те от­с­лаб­ват въз­дей­с­т­ви­е­то на мик­ро­ор­га­низ­ми­те вър­ху ли­га­ви­ца­та на ме­ху­ра.

НЕ СЕ “СТИСКАЙТЕ” И СЕ ПАЗЕТЕ ОТ ГРИП И ПРОСТУДА

Как­ви пре­по­ръ­ки мо­же­те да да­де­те за пре­дот­в­ра­тя­ва­не на за­бо­ля­ва­ния на пи­коч­ния ме­хур?

Зоя Ди­мит­ро­ва, Со­фия

Пър­во, да не за­дър­жа­те ури­на в пи­коч­ния ме­хур. То­ва е мъ­че­ние за не­го. Съ­щес­т­ву­ва ед­на заб­лу­да и всич­ки тряб­ва да я имат пред­вид - “тър­пе­не­то” би­ло по­лез­но за ук­реп­ва­не на ме­ху­ра. То­ва не е вяр­но. Точ­но об­рат­но­то - за­дър­жа­не­то во­ди до раз­тя­га­не на не­го­ви­те сте­ни, а про­дъл­жи­тел­ни­ят кон­такт на ури­на­та с уро­те­ла по­ви­ша­ва рис­ка от въз­па­ле­ния на ли­га­ви­ца­та, от раз­ви­тие на ту­мор в ме­ху­ра, а съ­що и от по­я­вя­ва­не на реф­лукс, т.е. об­рат­но връ­ща­не на ури­на­та по пи­коч­ни­те ка­на­ли в бъб­ре­ци­те. Пом­не­те още не­що: вся­ко при­тис­ка­не в об­ласт­та на ко­ре­ма (не­о­чак­ва­но па­да­не, удар) при пъ­лен пи­ко­чен ме­хур мо­же да за­вър­ши с не­го­во­то спук­ва­не или до­ри раз­къс­ва­не.
Вто­ро. Па­зе­те се от вся­как­ви ин­фек­ции - грип, ан­ги­на, фу­рун­ку­ло­за. Мо­же би ни­кой от вас не по­до­зи­ра връз­ка меж­ду хро­нич­ния тон­зи­лит, ка­ри­е­са и... пи­коч­ния ме­хур. Но та­ка­ва има и тя е мно­го ко­вар­на. За­що­то бо­лес­тот­вор­ни­те мик­ро­би чес­то про­ник­ват в пи­коч­ния ме­хур с по­то­ка кръв. За­то­ва, за да не си нав­ле­че­те ус­лож­не­ния, сво­ев­ре­мен­но ле­ку­вай­те вся­как­ви ин­фек­ци­оз­ни за­бо­ля­ва­ния и хро­нич­ни въз­па­ле­ния.
Тре­то. Не допускай­те прос­ту­дя­ва­не. Об­ли­чай­те се доб­ре, не ся­дай­те на мок­ри ска­мей­ки, ни­то на прег­ре­ти ка­мъ­ни - всич­ко то­ва мо­же да до­ве­де до фун­к­ци­о­нал­ни на­ру­ше­ния и раз­ви­тие на въз­па­ли­тел­ни про­це­си в пи­коч­ния ме­хур.

ЛЕЧЕБНАТА ФИЗКУЛТУРА ПОМАГА ПРИ ИЗПУСКАНЕ

Аз по­лу­чих на­ру­ше­ния при ури­ни­ра­не, след ка­то ро­дих де­те­то си. Мо­же би за­що­то бях ве­че на 38 го­ди­ни. По про­фе­сия съм спор­тистка, но се­га из­пит­вам дос­та дис­ком­форт по­ра­ди не­за­дър­жа­не на ури­на. Мо­ля да ми по­мог­не­те със съ­вет.

Злат­ка Сте­фа­но­ва, Бур­гас

Мно­го са фак­то­ри­те, ко­и­то про­во­ки­рат то­ва яв­ле­ние - труд­но раж­да­не, теж­ка фи­зи­чес­ка ра­бо­та, хор­мо­нал­ни на­ру­ше­ния, опе­ра­ция на по­ло­ви­те ор­га­ни и ор­га­ни­те в мал­кия таз. Не тряб­ва да дра­ма­ти­зи­ра­те си­ту­а­ци­я­та, а прос­то да се бо­ри­те с проб­ле­ма. В за­ви­си­мост от сте­пен­та на за­бо­ля­ва­не­то, въз­раст­та и здра­вос­лов­но­то със­то­я­ние мо­же да се въз­пол­з­ва­те от раз­лич­ни­те ме­то­ди на ле­че­ние. Та­ки­ва са физ­кул­ту­ра, ди­е­та, ме­ди­ка­мен­ти, елек­т­рос­ти­му­ла­ция, хи­рур­гич­на на­ме­са. Ние ще наб­лег­нем на гим­нас­ти­ка­та, чрез ко­я­то се ук­реп­ва от­с­ла­бе­ният мус­ку­лен апа­рат в та­зо­во­то дъ­но и се нор­ма­ли­зи­ра кръ­во­об­ра­ще­ни­е­то там.

- Прос­то и слож­но хо­де­не. Слож­но оз­на­ча­ва да пос­та­ви­те топ­ка меж­ду кра­ка­та си, да ги кръстосате и та­ка да се опи­та­те да хо­ди­те на стра­нич­ни­те кра­и­ща на стъ­па­ла­та. Про­дъл­жи­тел­ност­та е 6-7 ми­ну­ти.
- Нак­ло­ни на тя­ло­то нап­ред и на­зад - пра­ве­те по 7-8 пъ­ти.
- Пру­жи­ни­ра­щи прик­ля­ка­ния с из­пъ­ва­не ръ­це­те на­зад - 7-8 пъ­ти.
- За­вър­та­не на тя­ло­то ту на­ля­во, ту на­дяс­но - 7-8 пъ­ти.
- Прек­рач­ва­не през из­пъ­на­та пръч­ка.
- Сед­не­те на по­да, сгъ­не­те кра­ка­та и ги при­тис­не­те към ко­ре­ма. На вдиш­ва­не се пре­тър­ку­ле­те по гръб, а на из­диш­ва­не се вър­не­те в из­ход­но по­ло­же­ние. Нап­ра­ве­те 7-8 пъ­ти.
- В про­дъл­же­ние на ми­ну­та и по­ло­ви­на пра­ве­те уп­раж­не­ни­е­то “ка­ра­не на ве­ло­си­пед”, а съ­що и “но­жи­ца”.
- Зас­та­не­те на ко­ле­не на по­да с ръ­це, оп­ре­ни пак на по­да, и при вдиш­ва­не из­пъ­не­те гър­ба, при из­диш­ва­не го от­пус­не­те. Пак се из­тег­не­те и от­пус­не­те. Та­ка 9-10 пъ­ти.
- Зас­та­не­те пак на ко­ле­не и за­вър­тай­те тя­ло­то ту на­ля­во, ту на­дяс­но, про­кар­вай­ки ръ­це по по­да. Нап­ра­ве­те 9-10 пъ­ти.
- Зас­та­не­те на ко­ле­не с ръ­це зад гла­ва­та, след то­ва опи­тай­те да сед­не­те на пе­ти, при вдиш­ва­не се при­пов­диг­не­те, при из­диш­ва­не от­но­во сед­не­те на­ пе­ти. Нап­ра­ве­те 7-8 пъ­ти.
Уве­ли­ча­вай­те пос­те­пен­но про­дъл­жи­тел­ност­та на ле­чеб­на­та гим­нас­ти­ка от 20 до 50 ми­ну­ти. За на­ча­ло пра­ве­те гим­нас­ти­ка 3 пъ­ти в сед­ми­ца­та, след то­ва уве­ли­че­те.

ВНИ­МА­НИЕ!
При опе­ра­ция в мал­кия таз ле­ка­рят вкар­ва спе­ци­ал­на прим­ка, ко­я­то по­ма­га да се за­дър­жи ури­на­та. Вед­на­га след про­це­ду­рата па­ци­ен­тът ве­че не стра­да от то­зи проб­лем.

ПРЕКАЛЕНО ТЯСНОТО БЕЛЬО ВРЕДИ

Има ли хра­ни­тел­ни про­дук­ти, ко­и­то се заб­ра­ня­ват или ог­ра­ни­ча­ват при проблеми с пи­ко­чния ме­хур? Оказ­ват ли вли­я­ние чрев­ни­те раз­с­т­рой­с­т­ва?

Рус­ка То­до­ро­ва, Хас­ко­во

На пър­вия въп­рос. Пре­ка­ле­на­та упот­ре­ба на под­п­рав­ки и осо­бе­но лю­ти­ви пи­кан­т­ни под­п­рав­ки драз­нят сте­ни­те на пи­коч­ния ме­хур, драз­нят ли­га­ви­ца­та как­то на са­мия ме­хур, та­ка и на пи­коч­ния ка­нал. Зна­е­те за кои под­п­рав­ки ста­ва въп­рос - че­рен пи­пер, хрян, гор­чи­ца, кет­чуп, а съ­що и пре­ка­ле­но со­ле­ни­те яс­тия и ма­ри­на­ти. Не на пос­лед­но мяс­то ще по­со­чим ал­ко­хо­ла.
По вто­рия въп­рос. Раз­по­ло­же­ни­те бли­зо ед­ни до дру­ги чер­ва и пи­ко­чен ме­хур са свър­за­ни с един­на сис­те­ма на лим­фа­тич­ния дре­наж. То­ва оз­на­ча­ва, че сво­ев­ре­мен­но тряб­ва да из­п­раз­ва­те чер­ва­та, за да не из­пит­ва пи­коч­ни­ят ме­хур ме­ха­ни­чни­ не­у­доб­с­т­ва и “при­тес­не­ния”. Но не са­мо то­ва - а и да не се пренесе въз­па­ле­ние на ли­га­ви­ца­та за­ра­ди чрев­ния ба­цил. Той е спо­со­бен да про­ник­не в не­го по кръ­во­нос­ни­те и лим­ф­ни­те съ­до­ве.
И още ед­на пре­по­ръ­ка. Не но­се­те пре­ка­ле­но тяс­но бел­ьо, за­що­то се на­ру­ша­ва кръ­во­об­ра­ще­ни­е­то в мал­кия таз. А там, къ­де­то се по­лу­чи зас­той, ви­на­ги раз­цъф­тя­ват бо­лес­тот­вор­ни­те мик­ро­ор­га­низ­ми.