Правителството одобри позицията на Република България по дело С- 762/18 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Районен съд - Хасково. Запитването се отнася до тълкуване на чл. 7, параграфи 1 и 2 от Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

В своята позиция българската страна предлага отговорът на поставените въпроси да бъде, че член 7 от Директива 2003/88/ЕО следва да се тълкува в смисъл, че допуска национално законодателство и/или практика, според които работник, който е бил незаконно уволнен и впоследствие възстановен на работа от съда, няма право на платен годишен отпуск за времето от датата на уволнението до датата на възстановяването му на работа и съответно при последващо прекратяване на трудовото правоотношение няма право на финансово обезщетение по параграф 2 на чл. 7 за същия период.

Конституирането на България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!