В резултат на по-слабото външно и вътрешно търсене очакваме реалният темп на растеж на БВП да се забави значително в сравнение с 2008 г., се казва в икономическия преглед на Българска народна банка за последното тримесечие на миналата година.

„През последните месеци на 2008 г. конюнктурните индикатори на бизнеса рязко спадат, отчитайки нарастващ песимизъм в оценките за текущата и особено за бъдещата конюнктура във всички сектори на икономиката. На основата на тази информация може да се очаква, че през първата половина на 2009 г. предприятията ще изпитват нарастващи затруднения при реализиране на продукцията си. Глобалната икономическа криза ще свие външното търсене на български стоки. Влошената международна конюнктура ще повлияе негативно върху инвестиционните планове на предприятията у нас, а забавеният прираст на доходите ще ограничава нарастването на потреблението на домакинствата“, прогнозират от БНБ.

“У нас за периода януари - септември 2008 г. реалният темп на растеж на БВП е относително висок, 7% спрямо съответния период на предходната година. Инвестициите в основни активи имат значителен принос за растежа и нарастват в реално изражение с 22.3% през третото тримесечие на годината. От друга страна, през същия период започва да се проявява въздействието на глобалната икономическа криза върху показателите на реалната икономика. Индустриалният сектор започна да забавя реалния си темп на растеж от 7.4% за полугодието до 2% през третото тримесечие на 2008 г., вероятно поради забавяне в промишлените продажби за износ. Според данните за промишлените продажби за октомври и ноември този процес се задълбочава и се разпространява в повечето сектори на индустрията”, пише още в икономическия анализ.

В доклада на БНБ се посочва още, че значителното забавяне на икономическия растеж допълнително влияе върху поведението на банките и те се въздържат от поемане на кредитен риск, което до голяма степен прави неефективна политиката на рязко снижаване на лихвените проценти, провеждана от водещите централни банки. „Финансовите пазари показват само частични признаци на стабилизиране при ниска склонност към поемане на риск, липса на доверие, висока колебливост и затруднена трансмисия на ликвидните инжекции към реалната икономика“, се казва в икономическия преглед.

През 2008 г. инфлацията отразяваше значителните колебания в международните и вътрешните цени на храните и горивата. Силното поевтиняване на петрола през четвъртото тримесечие доведе до рязкото й понижаване в края на годината. Очакваме през първата половина на текущата година инфлацията да продължи да се забавя под влияние на по-ниските в сравнение с 2008 г. международни цени на горивата и производствените суровини.
В условията на бързо развиваща се глобална икономическа криза, която увеличава рисковете за забавяне на икономическия растеж у нас и затруднява достъпа на икономическите агенти до финансиране, и при очаквания за понижаване на инфлацията БНБ в рамките на инструментите, с които разполага, предприема мерки за подкрепа на банковата система и защитата й срещу негативните ефекти на глобалната криза./БЛИЦ