Мартенските данни за средните лихвени проценти по заемите както за бизнеса, така и за гражданите обясняват защо БНБ взе решение да увеличи от средата на годината минималните задължителни резерви, които банките са задължени да поддържат при нея.

Публикуваните данни за март за средните лихви, които се прилагат за отпускане на зами за гражданите и фирмите, продължават да са на много ниски нива.

Дори средната лихва, по която се предоставят жилищни заеми у нас, е по-ниска от доходността, която предлагат 10-годишните германски облигации.

Самата мисъл, че рискът който българските граждани, решили да вземат жилищен заем, носят на своите кредитори (а точно лихвата отразява този риск) е по-нисък от риска на Германия или на САЩ, звучи нелогично.

Също така нелогична изглежда политиката на банките да отпускат заеми при цена, която е от два до три пъти под текущата инфлация. Това означава, че те съзнателно приемат инфлацията да обезценява активите им.

За фирмите, през март 2023 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.07 пр. п. до 3,63%, а по тези над 1 млн. евро - с 0,37 пр. п. до 3,67%. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0.39 пр. п. до 4.68%, а по кредитите над 1 млн. евро - с 0,80 пр. п. до 4,84%.

През март 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0,05 пр. п. до 2,89%, а по овърдрафта в евро - с 0,26 пр. п. до 4,29%.

За гражданите през март 2023 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0,13 пр. п. до 8,25%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0,12 пр. п. до 8,76%. При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се понижава с 0,02 пр. п. до 2,62%, а ГПР по тези кредити - с 0,04 пр. п. до 2,85%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове спада с 0,25 пр. п. до 3,39%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица намалява с 0,21 пр. п. до 3,28%. През март 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се повишава с 0.18 пр. п. до 14.62%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове - с 0,17 пр. п. до 20,74%.

Тези ниски нива и на годишния процент на разходите водят до нарастване на новоотпуснатите заеми. Според БНБ през март обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове нараства с 20,4% (132,3 млн. лв.) до 779,6 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 4,4% (5.2 млн. лв.) до 124,8 млн. лв.

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се увеличава с 27,1% (134.5 млн. лв.) до 630,9 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 13,4% (21 млн. лв.) до 177 млн. лв. Този допълнителен финансов ресурс се отразява и в повишение на цените на стоките и услугите, генериращо инфлация.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук