Управителният съвет на Българската народна банка прие решение, че ще спазва, считано от 10 септември 2020 г. насоки, приети от Европейския банков орган (ЕБО), съобщиха от БНБ.
 

Насоките са EBA/GL/2020/11 относно изискванията за надзорната отчетност и оповестяване в съответствие с "бързата редакция" на Регламент (ЕС) № 575/2013 в отговор на пандемията от COVID-19.
 
EBA/GL/2020/12 - относно единното оповестяване съгласно член 473а от Регламент (ЕС) № 575/2013 за преходния период за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 върху собствения капитал в съответствие с "бързата редакция" на Регламент (ЕС) № 575/2013 в отговор на пандемията от COVID-19.