"Булгартрансгаз" възобновява процедурата за избор на изпълнител за доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура "Турски поток". Това съобщиха от компанията.

Процедурата беше спряна заради подадена жалба и постъпило във връзка с нея искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“. С Определение на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ жалбата се оставя без разглеждане, прекратява се образуваното производство и искането за спиране на процедурата е оставено без разглеждане. Определението на КЗК не е обжалвано и съответно същото е влязло в сила.

Спряха търга за продължението на „Турски поток“ през България заради... 

Съгласно разпоредбата на чл. 203, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, възложителят спира процедурата до влизане в сила на определение, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка. Към днешна дата, с влязлото в сила определение, са налице всички законови предпоставки процедурата да бъде възобновена.

В тази връзка, възложителят изпрати на 28.02.2019 г. за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз и в Регистъра на обществените поръчки решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, с което на основание чл. 100, ал. 11 от ЗОП определи нов срок за подаване на оферти – 06.03.2019г., 17.00 ч. и нова дата за публичното заседание за отваряне на оферти - 07.03.2019 г., 13:00 часа.

Очаква се решението да бъде публикувано в законовите срокове, веднага след което ще бъде достъпно на Профила на купувача, към досието на процедурата. 

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!