Ако в условията на обществена поръчка бъде включено изискване за участие единствени на производители на храни от съответния регион, то също ще противоречи на принципа на равнопоственост и недопускане на дискриминация и принципа на свободна конкуренция, прогласени в член 2, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). По този начин ще бъде ограничено участието на всички търговци на хранителни продукти, както от България, така и от страните в ЕС, както и на всички прозиводители, с изключение на производителите от съответния регион. Това заяви представител на ДЗЗД Чех груп и участник в прекратената процедура за храни на МО Йосиф Новосад по повод изказването на военния министър Красимир Карачанов, с което даде заявка, че изхранването на БА ще се извършва само от местни производители.

Изрично в член 10, ал. 1 от същия закон е упоменато, че „кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техните обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено“.

Ние сме производители на мляко и млечни продукти, меса и месни продукти и независимо от това нашето участие в поръчката беше осуетено, с нейното прекратяване, коментира Йосиф Новосад.
Опитите да се лансират производители при методиките за оценка или критериите за допустимост бяха правени от МО за периода от 2004 до 2009 . Това доведе до спечелване на съответните поръчки от същите участници, както в досегашната процедурата. Всички ние разкрихме производства, създадохме работни места и това продължава и към настоящия момент, но министърът или съветниците около него решават да върнат нещо, което е отречено от преди 10 години.

Подчертавам, че във всяка обществена поръчка могат да участват, както местни български фирми, така и чуждестранни, извършващи дейност на територията на ЕС.

По отношение на цените, при които се доставят хранителните продукти, МО само беше определило максимална отстъпка в рамките на 10%, която може да оферираме от цените на САПИ. Независимо, какъв статут имаш, производител или търговец ти си длъжен да оферираш минимална цена до минус 10% от цената на САПИ.

Настоящата процедура, прекратена от МО не отчита необходимите количества и асортимент на поделенията крайни получатели, а единствено състезанието е, какъв процент отстъпка ще бъде офериран. Затова, всякакви промени в личния състава на въоръжените сили и промяна в тяхното местонахождение не влияят на оценката на кандидата. Тази методика министерството само си е измислило и три години по-късно решава, че не му е изгодно, без да се съобрази, че именно за този период ние като производители сме поддържали нашите предприятия и сме осигурили работни места.

От 2015 г. до днес всички военни хотели и военно-почивни домове извършват хранене в обектите си без да прилагат ЗОП, без да се съобразяват с изискванията на Закона за храните по отношение на проследяемост на качеството и безопасността им. Закупуват се храни от нерегламентирани доставчици и от такива, които нямат правно основание да извършват доставки в тези обекти. Голяма част от тези обекти са регистрирани по Закона за храните и подлежат на проверка от БАБХ. Защо досега нито един контролен орган не е установил нарушения при избора на доставчици? Защо тези, които са извършвали доставки не са били проверени?

Късмет е, че до този момент няма натровени хора, но рискът за безопасността и здравето на клиентите остава. Липсата на контрол и проследяемост по цялата хранителна верига – от доставчик през кухните, подготвящи готова храна до крайния клиент представлява потенциална опасност за здравето на всеки военнослужещ.