Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица  в недвижими имоти в България от януари до октомври е отрицателен в размер на 7,4 млн. евро, сочат най-нови данни от БНБ. Чужденците продължават да разпродават имотите си у нас. 

Като цяло потокът на влезлите в България преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от януари до октомври остава положителен, но намалява рязко на годишна база.  

ПЧИ са в размер на 1,144 млрд. евро, което е с 1,178 млрд. евро по-малко спрямо същия период на миналата година. Така обемът на вложенията се свива с 50,7% на годишна база, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ), цитирани от Монитор.

От централната банка изчисляват, че само през октомври потокът на ПЧИ е положителен и възлиза на 238,5 млн. евро, като преди година беше на плюс със 119,4 млн. евро.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) за първите десет месеца на тази година е отрицателен и възлиза на 38,4 млн. евро. Той е по-малък с 202,7 млн. евро в сравнение със същия период на миналата година, който е положителен в размер на 164,3 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 7,4 млн. евро, като преди година от януари до октомври излезе на минус с 0,1 млн. евро.

По предварителни данни статията Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 1,304 млрд. евро, при положителна стойност от 782,3 млн. евро от януари до октомври 2020 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари - октомври са от Люксембург (364,5 млн. евро), Германия (290,4 млн. евро) и Белгия (167,3 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Русия (244,2 млн. евро) и Швейцария (79,7 млн. евро).

Според предварителните данни на БНБ нетният поток на преките инвестиции в чужбина от януари до октомври възлиза на 165 млн. евро, при 167,2 млн. за същия период преди година. Само през октомври нетният поток е отрицателен и възлиза на 4,8 млн. евро, при положителна стойност от 33,9 млн. евро преди година.

За първите десет месеца на годината промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити е отрицателна и възлиза на 121,9 млн. евро, при положителна стойност от 1,375 млрд. евро за същия период на 2020 г.