Държавният дълг намалява с приблизително 795.1 млн. евро през януари, сочи последният месечен доклад на Министерство на финансите. Към края на месеца, задълженията на хазната възлизат на 6.196 млрд. евро, от които 2.591 млрд. евро са вътрешни, 3.605 млрд. евро – външни задължения.
Понижението спрямо декември се дължи главно на извършените плащания по емисия глобални облигации, деноминирани в евро, с падеж 15.01.2013 г., в размер на 818.5 млн. евро, коментират от ведомството.<br /> <br /> В края на отчетния период делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт възлиза на 15%. В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 8.7%, а на вътрешния държавен дълг е 6.3% от БВП.<br /> <br /> В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 41.8%, а външните - от 58.2%.Във валутната структура на дълга води еврото с 55.1%, следвано от левове с 29,1%, щатски долари с 14% и 1,8% - други валути.<br /> <br /> Извършените плащания по държавния дълг през януари възлизат на 1.918 млрд. лв.<br /> По отношение на валутната композиция на плащанията от началото на годината, най-съществен е делът на плащанията деноминирани в евро &ndash; 89.9%, следван от 6.7% на тези в лева и 3.4% в щатски долари.<br /> <br /> Държавногарантираният дълг през месец януари достига до 491.4 млн. евро.<br /> В номинално изражение държавногарантираният дълг бележи намаление приблизително с 24.7 млн. евро, в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходния месец. <br /> <br /> Това се дължи главно на извършените погашения по външните държавногарантирани заеми, както и на регистрираната през месеца валутнокурсова разлика. Към края на януари вътрешните държавни гаранции са в размер 12 млн. евро. Съотношението държавногарантиран дълг/ БВП е в размер на 1.2%. /БЛИЦ<br /> <br />