Намалели обороти с 80-90 на сто и огромни загуби за бизнеса, зает в сектора на гостоприемството. Това е картината във всички страни-членки на ЕС, пише "Труд".


Всяка от тях обаче взима различни икономически и социални мерки, чиято цел е да спаси секторите, които допринася за значителна част от БВП на държавите.

От Европейската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (ХОТРЕК) са направили анализ на мерките, с които различните страни се опитват да спасят бизнеса.

Той бе предоставен от официалния член на ХОТРЕК у нас – БХРА (Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация). Тъй като информацията е огромна по обем, представяме акценти от нея.

Мерките, които са предприели страните за подпомагане, са основно пет типа.

1. Облекчаване на наемите

Дания: При определени условия правителството ще покрие част или всички режийни разходи (като наем, такси за лизинг и др.) на бизнеса за периода 9 март – 9 юни 2020 г., в зависимост от намаляването на оборота на всеки бизнес.

Намалението на оборота трябва да бъде най-малко 40%, за да може един бизнес да отговаря на условията.

Франция: Наемателите – физически лица и компании, няма да плащат неустойки, лихви и щети, дължими на собствениците на имоти, считано от 12 март 2020 г. и до изтичането на двумесечния период след края на извънредното положение поради застрашаване на здравето.

Германия: На наемодателите е забранено до 30 юни 2022 г. да прекратяват договор за наем поради неплащане на дължимите месечни наеми в месеците от април до юни 2020 г.

Наемът остава дължим, но може да бъде действително спрян от наемателите до юни 2022 г. (могат да бъдат начислени лихви и щети за забавено плащане).

Унгария: В сектори като туризъм, кетъринг, хазарт, филмова индустрия, сценични изкуства, мениджмънт на събития или спортни услуги – договорите за наем на помещения не могат да бъдат едностранно прекратени до 30 юни 2020 г. и наемните такси не могат да бъдат увеличени.

2. Компенсации при загуба на обороти

Чехия: Въведена е специална безлихвена заемна програма за МСП. Парите, отпуснати по нея, могат да се използват само за покриване на оперативни разходи, като заплати, наем, енергия, фактури за доставчици и клиенти, разходи за материали или запаси.

Финландия: Правителството осигури 12 млрд. евро ново финансиране за МСП чрез специализирана компания за финансиране, собственост на държавата, която е гарант за заемите, предоставени от местните банки.

Други 150 млн. евро са за целево финансиране на туристическия сектор и културни дейци. Отделно се предоставя и 1 млрд. евро за директно субсидиране на бизнеса.

Люксембург: Малки фирми с до 9 служители, и минимален нетен оборот от 15 000 евро и е трябвало да прекратят своята дейност, могат да кандидатства за незабавна и невъзстановима финансова помощ в размер на 5000 евро.

Помощ се предоставя и на МСП, дружества и самонаети лица, които изпитват временни финансови затруднения. Помощта е под формата на възстановим аванс, като максималният допустим размер е до 500 000 евро за компания.

Холандия: Еднократно обезщетение от 4000 евро за МСП, които са засегнати от мерките, предприети от правителството по отношение на COVID-19 (например ресторанти, барове и фитнес зали).

3. Субсидия за заплати

Франция: Дава се по-голяма гъвкавост на работодателите за временно преустановяване на трудовите договори, намаляване на работното време или принуждаване на служителите да вземат отпуск.

Държавата плаща до 70% от заплатите на служителите (до 350 евро на седмица) Работното време за сектори, подпомагащи кризата COVID-19, може да бъде увеличено.

Германия: Увеличаване на работното време за работещите на непълно работно време. Те, както и родители, които се грижат за деца и карантинирани служители, ще получат 60-67% от нетния си доход от държавата.

Ирландия: 12 седмична схема за подпомагане на доходите за работодателите, които са претърпели спад в оборота с 25% и не са в състояние да изплащат нормални заплати. Диагностицираните с COVID-19 могат да кандидатства за обезщетение за болест в размер на 350 EUR на седмица в продължение на 10 седмици.

4. Заеми и банкови гаранции

Белгия: Федералното правителство ще задейства гаранционна схема от 50 млрд. евро за всички нови заеми и кредитни улеснения с максимална продължителност от 12 месеца, които банките ще предоставят на жизнеспособни нефинансови компании, МСП, а не на организации с печалба и самостоятелно заети работници.

Франция: Френското правителство ще гарантира заеми на предприятията (с изключение на компаниите за недвижими имоти) на обща сума от 300 млрд. евро (главница, лихви и непредвидени разходи).

Гаранцията може да покрива между 70% и 90% от пълния размер на заема в зависимост от размера на дружеството.

Унгария: Мораториум за плащане до 31 декември 2020 г. ще се прилага по отношение на всички кредитни инструменти, заеми и финансови лизинги, предоставени за дейността, по време на който кредитополучателят (който може да бъде физическо или юридическо лице с всякакви изключения, определени от закона) няма да бъде задължен да плаща всяка главница, лихва или такси.

Натрупаните по време на мораториума лихви и такси няма да увеличат главницата, но ще бъдат изплащани на равни вноски след мораториума.

Ирландия: Ирландското правителство ще гарантира 80% от заемите (до 1 млн. евро), предоставени от банките на жизнеспособни МСП. Това се отнася за срочните заеми, възвръщаемите заеми и облигациите за изпълнение.

Нуждаещите се могат да кандидатстват и за заеми между 25 000 и 1,5 млн. евро с максимален лихвен процент от 4%. Гаранции се изискват само за заеми над 500 хил. евро.

Италия: Малките и средните предприятия не трябва да възстановяват заемите до 30 септември 2020 г. Няма да има неустойки върху разсрочените плащания.

5. Данъчни / социални помощи

Австрия: Намаляват се авансовите плащания върху дохода или корпоративния данък за 2020 г. Отсрочва се и датата на плащане на данъка или плащане на вноски (с акцент върху доходите и корпоративните данъци).

Намаляване или премахване на санкциите за забавено плащане (с акцент върху доходите и корпоративните данъци). Крайният срок за годишни данъчни декларации за ДДС, данък върху доходите и корпоративния данък се удължи до 31 август 2020 г.

Унгария: В някои сектори, които са силно засегнати от COVID-19 (туризъм, хотелиерски услуги, артистични и развлекателни услуги, хазарт, спортни и културни услуги, филмова продукция, вестници, услуги за подобряване на физическото здраве, услуги за превоз на пътници, т. е. таксита и др.)

Задължението на работодателите да плащат вноски се преустановява до 30 юни 2020 г.

Холандия: Исканията за отсрочка на плащане на данък (например холандски корпоративен данък, подоходен данък, данък върху доходите и данък върху добавената стойност) се удовлетворяват автоматично за период от 3 месеца от холандските данъчни власти, като разглеждането на основателността на искането ще се проведе на по-късен етап и глобите за забавено плащане на данъка са преустановени.

Лихвата върху данъка и лихвата за просрочен данък са намалени до 0,01%.

Испания: Компаниите могат да кандидатстват в Испанския фонд за социално подпомагане, за да бъдат освободени от задължението си да плащат социалноосигурителни вноски през периода, в който са установени временните съкращения поради непреодолима сила.

Швеция: Правителството предложи временно намаляване на осигурителните вноски през периода от 1 март 2020 г. до 30 юни 2020 г. Работодателите имат ангажимент за внасяне единствено на пенсионните.

Намалението е приложимо за до тридесет служители и до размер на заплата от 25 000 шведски крони на месец.