Петчленен състав на ВАС отхвърли жалбите срещу ОВОС за изграждане на нова ядрена мощност на площадка 2 на АЕЦ "Козлодуй", съобщиха от пресцентъра на съда. Решението е окончателно.

Петчленният състав приема, че при издаването на решението са спазени задължителните процедури по Наредбата за ОВОС, в т.ч. и по Конвенцията за оценка на въздействието на околната среда в трансграничен контекст. Проведени са били консултации с 38 институции и неправителствени институции, в т.ч. и трансгранични консултации, както на фаза изготвяне на заданието за доклада за ОВОС, така и преди вземане на решението по ОВОС. Проведени са били и обществени обсъждания на територията на страната и в Република Румъния.

По отношение на поставения от жалбоподателите въпрос за дългосрочното решение на проблема с отработеното ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, съдът е приел, че по закон това е задължение на трето лице, неучастващо в административното производство. 

По поставения от жалбоподателите въпрос за избор на Площадка 2, касационната инстанция отбелязва, че изборът е направен в съответствие със становищата на колектива от специализирани експерти, изготвили доклада за ОВОС, на специализираните ведомства, между които и тези, отговорни за опазване на биологичното разнообразие и за опазване на водните ресурси.

По въпроса за мониторинга на подземните води, съдът е приел, че е предвидена изрична мярка като част от вече функциониращата система за мониторинг на АЕЦ "Козлодуй". 

Съдът е отвхърлил исканията на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД ответниците Сдружение "Коалиция за устойчиво развитие" и две физически лица да заплатят направените по делото разноски в размер на над 42 000 лева.