294 065 пенсии на работещи пенсионери са били преизчислени служебно от 1 април тази година, показват данните на Националния осигурителен институт, съобщава "Труд".

Служебното преизчисляване на пенсиите от 1 април 2021 г. става на базата на наличните данни в информационната система и регистрите на НОИ за времето до 31.12.2020 г. и обхвана лицата, получаващи пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.

Броят на преизчислените пенсии през 2021 г. надвиши броя на пенсиите, служебно преизчислени по реда на временната мярка година по-рано, когато бяха преизчислени над 260 000 пенсии, посочват от НОИ.

Припомняме, че с промените в пенсионното законодателство, направени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., изцяло бе изменена разпоредбата, регламентираща двата начина за преизчисляване на пенсиите, свързани с трудова дейност, а именно:
  • служебно преизчисляване на пенсиите, което се извършва с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията;
  • ежегодно преизчисляване на пенсиите, въз основа на подадено заявление от пенсионера, което се извършва с допълнително придобитите от него осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно - след последното преизчисляване на пенсията.
Служебното преизчисляване на пенсиите бе въведено като мярка заради пандемията от коронавируса.
 
С нея се вмени задължение на Националния осигурителен институт (НОИ) да извърши служебно преизчисляване на личните пенсии, свързани с трудова дейност, на работещите пенсионери, които имат придобит осигурителен стаж след 31 декември 2018 г. Служебното преизчисляване става от 1 април 2020 г., само с осигурителен стаж, придобит след пенсионирането, съответно - след последното преизчисляване на пенсията, и съобразно осигурителните данни, постъпили от осигурителите и самоосигуряващите се лица и налични в информационната система и регистрите на НОИ.

Извънредната мярка обхвана лицата, които не са подавали заявления за преизчисляване на пенсиите с осигурителен стаж и/или осигурителен доход през цялата 2019 г., както и през 2020 г. до въвеждането на извънредното положение на 13 март 2020 г. Положителните резултати доведоха до решението въведената като извънредна мярка да бъде трансформирана в постоянно действаща.

Така преизчисляването на пенсиите вече се извършва служебно от териториалните поделения на НОИ (ТП на НОИ), считано от 1 април на всяка година, и обхваща работещите пенсионери, които имат придобит осигурителен стаж през предходната календарна година и които не са подали заявление за преизчисляване на пенсията им до 1 април.

Едновременно с направените промени беше запазена и възможността за ежегодно преизчисляване на пенсиите по заявление на пенсионера, при което се вземат предвид допълнително придобитите от него осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията. В тези случаи пенсията се преизчислява от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението в ТП на НОИ, от което тя се изплаща.