Във връзка със зачестили запитвания относно определянето размера на пенсиите от универсалните пенсионни фондове (т.нар. "втора пенсия") Комисията за финансов надзор (КФН) дава разяснения, публикувани на интернет страницата ѝ.

Определянето на размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост от универсалните пенсионни фондове се определя на основа на три компонента - средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице, таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от НСИ и технически лихвен процент, който отразява очакванията за доходността от инвестиране на средствата на пенсионерите.

Конкретният размер на техническия лихвен процент се определя от всяко пенсионноосигурително дружество. Пенсионноосигурителните дружества разполагат с необходимата информация и могат да извършват прогнозните изчисления и да консултират своите клиенти.

Лицата, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на пенсионна възраст и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г., да упражнят правото на избор за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд в държавното обществено осигуряване, посочват от КФН.

От началото на 2022 г. действат други срокове за упражняване на това право, които са описано подробно на страницата на Комисията.