Орешарски ще бори измамите със стажант-одитори, недоволстват от Националния синдикат на икономистите и одиторите в България - НСИОБ към КНСБ.
В свое писмо-декларация до министъра на финансите на България Пламен Орешарски, те заявяват:

В изложението на подписаното от Вас писмо от 18.07.2008 година давате указания да се преназначават колегите от длъжност вътрешен одитор/ръководител ЗВО на нова длъжност стажант-одитор, която предстои в неясното бъдеще да се разкрие в съответните публични администрации, като това на практика се явява нова длъжност в държавната администрация без ясни критерии за заемането и в т.ч. професионален стаж и опит, ценз и др. в тази връзка;
Освен това предлагате да се прекрати служебните съответно трудовите правоотношения на колегите вътрешни одитори в съответствие с глава шеста от Закона за държавния служител (с приложимо правно основание чл.107, ал.1, т.5);
В писмото давате такова тълкувание на чл.14 и чл.31, ал.3 от ЗВОПС, което насочва как да бъдат отстранени от работа вътрешните одитори в публичния сектор непритежаващи администрирания от МФ сертификат. Предлагате стажант-одиторите да изготвят одиторски материали озаглавени докладни записки, което не е възможно и неразрешено от ЗВОПС.
Настояваме да обърнете особено внимание на факта, че липсата на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор” не може да елиминира от пазара на труда хора заемащи длъжности вътрешен одитор/ръководител на ЗВО тъй, като най-напред това е дискриминационна мярка и е противоконституционно действие знаете, че към този момент по-голямата част от опитните дейци от бившата държавна финансово-контролна система не са взели и не притежават този сертификат. По този начин допълнително ще се утежни положението във финансовата контролна система.
Едва ли тези, които са придобили сертификатите на МФ, по-голямата част, от които са външни за системата, току що завършили студенти, юристи, работещи в частния сектор без професионален опит и работа на „терена” в областта на финансовия и икономически контрол и вътрешния одит ще свършат качествено и резултатно огромната работа, която предстои след справедливите тежки критики в тази сфера, отправени от страна на ЕК. Към момента от всички сертифицирани от МФ вътрешни одитори около 200 изпълняват функцията по вътрешен одит в публичния сектор при необходими около 600 щ.бр. в този сектор т.е., ако се приложат ефективно дадените от Вас указания няма как да се осъществява вътрешния одит в България и този вид вътрешен контрол фактически ще бъде ликвидиран независимо от препоръките на Брюксел тъй, като няма да има кой да извършва вътрешни одити и да подписва одитни доклади в необходимите за това обеми.
Още веднъж Ви напомняме, че сертификационния процес администриран от МФ не е съобразен със Закона за професионалното образование в България, не е прозрачно оценяването на тестовете и въобще цялата процедура по този сертификат, и като цяло този процес e силно компрометиран, необективен и натоварен с отрицателни емоции. Ето и един конкретен факт в тази посока в рамките на две календарни години Наредбата регламентираща процеса по сертифицирането на вътрешните одитори от публичния сектор има общо две редакции. Обърнете внимание в последното и издание в параграф 11 от преходната разпоредба към Наредбата изрично визира влизането и в сила от 01.01.2008 година и следователно същата е приложима от тази дата което означава, че отложеното прилагане на параграф 6, ал.3 от ПЗР на ЗВОПС следва да се прилага от началото на тази година.
Искаме да Ви информираме също така, че КТ и ЗДСл. са приети от НС, като преди това са взети становищата на българските синдикати и Ви уверяваме, че текстовете са им разписани така, че да не е възможно да бъде уволнен вътрешен одитор и/или, който и да е работник и служител за това, че не притежава сертификат, като това се счита все още в България за незаконосъобразен акт. За това и всяко съдебно дело на одитор търсещ правата си ще приключи в полза на одитора, а финансовите разходи за това ще са за сметка на държавата.
Настояваме срока за придобиването на сертификат вътрешен одитор в публичния сектор да се удължи с още една година считано 18.07.2008 година, като за целта ръководителите на бюджетните организации да бъдат уведомени за това по надлежният ред и респективно да не предприемат действия по уволнения и преназначения на този одиторски персонал!

При непредприемане на тези действия от Ваша страна ще бъдем принудени да организираме радикални протестни действия в съответствие с действащото към момента българско и европейското законодателство в тази област, за което постоянно настояват синдикалните ни членове и ръководители, се посочва в писмото на Националния синдикат на икономистите и одиторите в България - НСИОБ към КНСБ до министъра на финансите на България Пламен Орешарски, подписано от председателя му Ивайло Узунов. /БЛИЦ