От 1 януари догодина линията на бедност ще бъде 194 лв., реши правителството. За изчисляването се използва специална методика, в която се включват данните на Националния статистически институт от ежегодно изследване на бюджетите на домакинствата. Прагът е определен като 60% от усреднения общ нетен еквивалентен доход за страната.
През 2007 година линията на бедност беше 152 лв., а тази година е 166 лв. 
Линията на бедност е монетарен показател за идентифициране на бедните в обществото. Тя трябва да гарантира задоволяването на т. нар. „минимални жизнени потребности” – паричната равностойност на фактически реализиран разход за потребление на хранителни стоки, които обезпечават препоръчителните норми за дневен калориен прием от 2700 килокалории.
Преценява се и процентното съотношение между равнището на разходите за хранителни и за нехранителни стоки и услуги, което трябва да съответства на средното съотношение за 20-те процента от домакинствата с най-ниски доходи.
Линията на бедност се използва като важен инструмент на социалната политика. За определянето й представители на Министерството на труда и социалната политика, НСИ, БАН, организации на социалните партньори и др. граждански организации разработиха през 2006 г. методика, която включва конкретно описание на стъпките, необходими за актуализиране на размера на линията на бедност. За изчисляването на размера на линията на бедност се използват данните от ежегодно изследване на бюджетите на домакинствата в България, провеждано от НСИ.
През 2007 г. тя беше 152 лв., а през 2008 г. – 166 лв. При предложения размер за 2009 г. – 194 лв., калорийната равностойност на разходите за хранителни стоки на бедните домакинства превишава стандарта от 2700 килокалории на еквивалентна единица. При него съотношението хранителни-нехранителни стоки в структурата на разходите не се различава съществено от тази на 20-те процента от домакинствата с най-ниски доходи
/БЛИЦ