По предварителни данни постъпленията в бюджета от данъци и такси от хазартния сектор са в размер на 257 135 688 лв. В тях влизат 127 645 383 лв от данъци и 129 490 305 лв. от такси. В данните са постъплениятя от такси за 2020 г. участват и 2 225 002 лв. приходи от годишни вноски от организаторите на хазартни игри. Това заяви финансовият министър Кирил Ананиев по време на петъчния парламентарен контрол. 

По думите му бюджетните постъпления от хазартния сектор за 2019 г. достигат 308 686 839 лв. От тях данъците представляват 8 165 195 лв., а от такси - 170 521 644 лв. 

"На база на тези данни процентното съотношение на постъпленията през 2020 г. спрямо приходите през  2019 г.  е 83 на сто или спад от 17%.", поясни Ананиев, като допълни, че при данъците това съотношение е 92 на сто (спад от 8%), а при таксите е 75 на сто (спад от 25%).


Според ресорния министър спадът в приходите от данъци и такси от хазартния сектор в периода 2019 – 2020 г. се дължи на на промените в Закона за захарта, направени през месец февруари, и въвеждането на държавен монопол по отношение на организирането на моментни лотарийни игри, заради което бяха прекратени и лицензите на няколко хазартни оператори.

Влияние оказват още въведеното извънредно положение в страната и свързаните с него мерки за ограничаване на разпространението на заразата.

Анание припомни, че след приемането на промените в Закона за хазарта лицензирането, обслужването, контрола и събирането на публичните вземания преминаха под юрисдикцията на Националната агенция по приходите (НАП). Във връзка с промените е изготвен план за действие, който пък доведе до промени във вътрешните нормативни актове на НАП и действията относно неприключили производства. 

"В кратки срокове са направени актуализации на работните планове, процедури, функционални и длъжностни характеристики", констатира той. Направен е анализ и на информационните масиви - системи и регистри на Държавната комисия по хазарта. Считано от 12 октомври  2020 г. пък в централното управление на НАП се създаде нова дирекция Надзор върху хазарта и хазартните дейности.