Министерството винаги е определяло пчеларството като значим традиционен земеделски сектор. Това посочва в писмен отговор на депутатски въпрос министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, съобщава БГНЕС.
 
„Политиката на министерството е в пълно съответствие с политиката на ЕС в сектора и е насочена към опазване здравето на пчелните семейства, осигуряване на качество и безопасност на пчелните продукти, подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелен мед. В допълнение финансови средства на пчеларите се предоставят за подпомагане за развъдната дейност, което позволява запазване и усъвършенстване на съществуващата популация; подпомагане от типа „de minimis“, за преодоляване на неблагоприятни климатични условия; компенсиране на материални щети; мерки по държавна профилактична програма и отстъпка от стойността на газьола, при подвижно пчеларство. Не на последно място, отчитайки обезлюдяването на селските райони Министерството на земеделието, храните и горите се стреми да осигурим и допълнителни доходи на населението в тях наред с развитието на професионалното пчеларство“, уверява министър Порожанов.
 
Към 1 октомври 2017 г. пчелните семейства са 765,8 хил. в страната, което е с 1,5% повече спрямо предходната година. Произведеният пчелен мед е 11 807 тона, което е с 15,6% повече спрямо 2016 г. Наблюдава се трайна тенденция на окрупняване на пчелините. От момента на присъединяване на Република България към ЕС, благодарение на европейското и национално финансиране, средният брой семейства в едно стопанство достига от 21,4 през 2007 до 57 през 2017 г.
 
„Прилагането на годишните национални програми по пчеларство продължават да бъдат най-достъпния и предпочитан източник за финансиране на сектора, поради облекчените процедури за кандидатстване за подпомагане и плащане, и високата степен на съответствие на прилаганите мерки с нуждите им“, уточнява министър Порожанов в отговора си. От 25 октомври тази година предстои стартиране на прием на заявления за подпомагане за прием 2019 г., като това е последната година от прилагане на Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2017-2019 г. По схемата на държавна помощ от типа ,,de minimis" през 2017 г. са осигурени 2 400 000 лв. по схемата за подкрепа на 4 348 пчелари, при размер на ставката за едно пчелно семейство 4,77 лв. Общо предоставени средства за сектора за 2017 г. са 6 653 926 лв.
 
„Следвайки разпоредбите на европейското законодателство прилаганите до момента тригодишни национални програми са разработвани с широкото и активно участие на представители на браншовите организации в пчеларския сектор, които дават конкретни предложения по всяка от мерките. Съгласно прилагащият регламент, държавите-членки следва да уведомят Комисията за своята програма в областта на пчеларството преди 15 март на първата година от тригодишния период, обхванат от програмата, т.е за новия тригодишен период 2020-2022 г. България следва да представи новата си програма в Комисията в срок до 15 март 2019 г.“, подчерта земеделският министър.