През последната седмица бяха публикувани данните по области за 2018 г. от годишната статистика на заетостта и разходите за труд, пише "Труд".

Тази статистика е особено интересна, тъй като тя идва от отчетите на компаниите и съответно е изчерпателна, за разлика от наблюдението на работната сила например, което е извадково проучване.

Общата картина за 2018 г. е известна – наетите лица съвсем леко се увеличават и вече са около 2,32 млн. души, а средната заплата в страната нараства с над 10%.

През 2018 г. средното възнаграждение у нас варира от 752 лв. в област Благоевград до 1586 лв. в столицата София. Разбивката по сектори и по области обаче е достъпна едва сега и е особено интересна.

Важен фокус е преработващата промишленост, в която традиционно са над 1/5 от наетите в страната.

Това е сектор, в който след големия спад през 2008-2010 г. (от 600 на 500 хил. наети лица), на пръв поглед няма големи промени – от 2010 г. насам наетите лица са сравнително постоянен брой, като за 2017 и 2018 г. все пак достигнаха 520 хил.

Голямата промяна обаче е вътре в самата промишленост – наблюдава се постоянен спад на наетите в традиционни сектори, като производството на облекла и мебели (добавената стойност в тези сектори е 6-8 хил. евро на нает), за сметка на ръст в производството на електрически съоръжения, машини и оборудване, компютърна техника, автомобили и превозни средства (добавена стойност от 15-20 хил. евро на нает).

Именно затова през последните 7-8 години говорим за трансформация на промишлеността, а не толкова за ръст от гледна точка на броя наети лица.

Областната разбивка в промишлеността показва къде динамиката е по-ясно изразена. Макар през 2018 г. в промишлеността да работят почти 100 хил. по-малко спрямо 2008 г., някои области не само не са изгубили, но дори са спечелили наети лица.

В област София, Пловдив, Смолян и Ямбол през 2018 г. има повече наети в промишлеността спрямо 2008 г., в Търговище и Кърджали са на практика без промяна спрямо 2008 г.

Докато Пловдив беше лидер по трупане на нови наети в промишлеността през 2016 и 2017 г., през 2018 г. на преден план излизат София-столица и заобикалящите я индустриални зони на територията на област София, както и областите Пазарджик и Хасково.

Лидер за 2018 г. е именно Хасково с ръст от 7% (+1000 наети) само за една година. За пръв път Южен централен район измества от първото място Югозападния по общ брой наети в промишлеността.

По отношение на заплатите добрата новина е, че вече в почти всички области в преработващата промишленост те изпреварват средната за областта.

През 2013 г. например – годината след която промишлеността започва леко да увеличава броя на наетите лица, в повече от половината области, в т. ч. всички в Южен централен район, средната заплата в промишлеността изостава (с 10-15%) от средната за областта.

През 2018 г. в над 20 области, в т. ч. всички в Южен централен район, заплатите в преработващата промишленост изпреварват средната за областта.

Видимо трансформацията на родната промишленост към сектори с по-висока добавена стойност вече води и до по-високо заплащане. Логично е този процес да продължи и постепенно квалифицираният труд в завода да печели повече спрямо много от другите алтернативи – било то сезонна работа в чужбина или на морето, селскостопански труд и т. н.

Нека сега погледнем към най-динамичния сектор – информационни и комуникационни технологии (ИКТ), през 2018 г. той създава най-много работни места (+4593 наети), а заплатите са 2,7 пъти по-високи от тези в преработващата промишленост.

Към това можем да прибавим и сектора на професионалните дейности (+2083 наети), където попада аутсорсингът и заплатите са 1,6 пъти над тези в преработващата промишленост.

В тези сектори обаче София-столица е абсолютен лидер – ръстът на наетите в ИКТ сектора в столицата за 2018 г. е 3929 души, на следващо място е Пловдив с ръст от 400 души и Варна с 261 души. Всички други имат пренебрежим ръст или дори спад.

Общо наетите в ИКТ сектора през 2018 г. в тези три водещи области се разделят така: София – 79 050 наети, Пловдив – 4409 наети и Варна – 3796 души.

Следващите области по тежест в ИКТ сектора са Бургас (1230 наети), Русе (890 наети), Велико Търново (830 наети) и Стара Загора (695 наети) и не регистрират осезаем ръст на наетите през 2018 г. В тези градове има изпреварващ ръст на заплатите в ИКТ сектора, което показва положителна динамика, но все още липсва отчетливият ръст в наетите, който например се наблюдава в Пловдив в последните 4-5 години.