Брутният вътрешен продукт на България се повиши през първото тримесечие на 2018 година с 0,7% спрямо последните три месеца на 2017 година и нарасна с 3,6% в сравнение със същия период на предходната година, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), които са по-добри от експресната оценка, направена преди около месец.
 

Икономическата експанзия се ускори в началото на годината до 0,9% спрямо предишните три месеца, когато БВП нарасна с 0,7% и спрямо малко по-слабата експресната оценка на НСИ, според която българската икономика се разшири през първото тримесечие с 0,8%.
 
Данните на НСИ на годишна база също претърпяха възходяща корекция, като БВП се повиши с 3,6% – над експресна оценка за растеж с 3,5% и след експанзия от 3,5% през периода октомври - декември 2017-а година.
 
Според предварителните данни на НСИ за първите три месеца на годината произведеният брутен вътрешен продукт възлиза на 21,479 млрд. лева по текущи цени, като преизчислен в евро, БВП е в размер на 10,982 млрд. евро и на човек от населението се падат 3048 лева (или около 1558 евро).
 
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2018-а година възлиза на 18,782 млрд. лева по текущи цени.
 
През периода януари - март относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището с 0,3 проценти пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 2,2 на сто. В същото време индустриалният сектор запазва равнището на относителния си дял в добавената стойност на икономиката от 29,3%, докато реализираната  добавена стойност от дейностите в сферата на услугите се увеличава до ниво от 68,5% спрямо 68,2% през същото тримесечие на 2018-а година.
 
Крайното потребление в началото на настоящата година се увеличава с 0,5% на тримесечна база (след повишение с 1,3% през последните три месеца на миналата година) и нараства на годишна база с 3,3% (след повишение с 3,8% в края на 2017-а годна). Брутната добавена стойност пък нараства с 0,9% на тримесечна база и с 3,4% спрямо година по-рано (след годишно повишение с 3,7% през предишното тримесечие).
 

Външнотърговското салдо остава отрицателно и в размер на 1,206 млрд. лева, като през трите месеца в началото на годината износът на стоки и услуги нарасна на тримесечна база с 1,1% (след понижение с 1,0% в края на 2017-а година) до 14,6927 млрд. лева и нарасна на годишна база с цели 4,4% след слабо повишение с 2,0% през предходното тримесечие. В същото време вносът се сви с 2,2% на тримесечна база (след ръст с 8,3% през предходното тримесечие) до 15,8987 млрд. лева. Нарастването на износа при намаляване на вноса допринася за известно свиване на отрицателно външнотърговското салдо, което пък води до по-слабо негативно отражение на търговския баланс върху темпото на икономически растеж в началото на годината.
 
Днешните предварителни данни на НСИ показват подобряване на икономическия възходящ импулс в началото на годината спрямо края на 2017-а година. Въпреки това предварителната оценка на НСИ за първото тримесечие на настоящата година, показваща растеж на БВП с 3,6% годишна база, е малко по-слаба от "пролетната" средносрочна прогноза на Министерството на финансите, според която икономиката на нашата страна се очаква да нарасне с 3,9% през 2018-а година след по-слабия от прогнозите растеж с 3,6% през предходната година.