Тенденцията за нарастване на средната работна заплата продължава. През първото тримесечие на 2024 г. тя e 2 198 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. с 3.5%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Други дейности“ – с 16.9%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 10.2%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 10.0%.

Това показват последните данни на НСИ.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 16.8%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности:

.„Други дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с по 24.4%,

.„Операции с недвижими имоти“ – с 21.5%

.„Строителство“ – с 20.7%.

Работните места с традиционно вече най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:

– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 5 252 лева;
– „Финансови и застрахователни дейности“ – 3 395 лева;
– „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 3 035 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

– „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 366 лева;
-„Други дейности“ – 1 528 лева;
– „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 543 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. в обществения, както и в частния сектор, нараства с 16.8%.

В столицата средната заплата надхвърля 3000 лева.

Продължават сериозните регионални различия в нивата на заплащане. Заради София-столица най-високите средни възнаграждения са в Югозападния район – 2760 лева, въпреки че Благоевград, който също е в този район, е отчетено най-ниското ниво за цялата страна – 1435 лева.

Най-ниските равнища на заплащане са в Северозападния район – 1714 лева.

Според статистиката потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство също е нарастнало. Най-голямо увеличение има в потреблението на зеленчуци, месо и плодове. Намалява консумацията на хляб и тестени изделия и на олио.