От 120 евро до 729 евро на хектар субсидия могат да получат земеделските стопани за отглеждане на култури по биологичен начин. За целта трябва да кандидатстват по Мярка 214 “Агроекологични плащания” – направление „Биологично растениевъдство” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.
В мярката може да се включи всеки биопроизводител, независимо в кой район на страната се намира земята му. Необходимо е единствено да отглежда културите си по методите на биологично производство, да спазва добрите земеделски практики и да има сключен договор с контролиращо лице за контрол и сертификация на биологичното производство. <br /> <br /> Земеделските стопани поемат ангажимент да обработват земите си за период от 5 последователни години. За подпомагане се кандидатства от 1 март до 15 май в областните дирекции на ДФЗ-РА. <br /> <br /> Компенсаторните плащания за година са: <br /> &bull; За полски култури - 197 евро/хектар (250 Евро/хектар- за площи в преход)<br /> &bull; За ливади и пасища - 120 евро/хектар (120 евро/хектар &ndash; за площи в преход)<br /> &bull; За трайни насаждения, лозя и маслодайна роза - 613 евро/хектар (729 евро/хектар &ndash; за площи в преход)<br /> &bull; За ароматни и медицински растения - 327 евро/хектар (448 Евро/хектар за площи в преход)<br /> &bull; За зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи - 446 евро/хектар (547 евро/хектар &ndash; за площи в преход)<br /> <br /> За повече информация посетете сайта на Министерство на земеделието и храните (линк - https://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx). <br /> <br /> <br /> <br />