Разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица се увеличават с 19.2 на сто за първото тримесечие на 2009 г., спрямо същия период миналата година. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт.
Нарастването спрямо същия период на предходната година в индустрията е 18.5%, в услугите &ndash; 16.3% и в строителството - 32.2%. Най-висок ръст спрямо същия период на предходната година е отчетен в дейности &rdquo;Строителство&rdquo;- 32.2%, &ldquo;Операции с недвижими имоти&rdquo; - 27.1% и &ldquo;Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива&rdquo; - 26.8%, а най-нисък в &ldquo;Финансови и застрахователни дейности&rdquo; и &ldquo;Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения&rdquo;, съответно 5.1% и 6.4%. В състава на общите разходи за труд, разходите за възнаграждения за един отработен час се увеличават с 21.0%, спрямо първо тримесечие на 2008 година, а<br /> другите разходи &ndash; с 11.7%. По икономически дейности увеличението на разходите за възнаграждения варира от 5.2 на сто за &ldquo;Финансови и застрахователни дейности&rdquo; до 35.1% за &rdquo;Строителство&rdquo;./БЛИЦ<br />