Случаят покрай участието на ТЕЦ Свищов в предстоящия през следващата седмица търг за студен резерв се заплита все повече.

След извършена справка в публичния регистър и запознаване с няколко доклада на РИОСВ- Велико Търново и ИАОС-София става ясно, че ТЕЦ Свищов не е привел своите съоръжения в съответствие с всички изисквания на Преходния национален план в необходимите срокове. Това означава, че самото Дружество няма как да докаже, че спазва  нормите за допустими емисии на серен диоксид, азотни окиси и прах, изпускани в атмосферата. Такова предприятие е редно да бъде незабавно затворено, а не Държавата официално да му осигури възможността да доставя електроенергия в кризисни ситуации и на всичкото отгоре да получава немалки суми за това.

През ноември 2016 година ИАОС-София осъществява проверка на място в ТЕЦ-а, където се установяват редица неизпълнени условия от действащото комплексно разрешително.

През последната година Дружеството е получило множество писма от РИОСВ- Велико Търново и ИАОС – София, в които се изискват доказателства във връзка с прилагането на екологичните изисквания на Преходния национален план, който отразява задължителните за нашата страна европейски Директиви, като сроковете за това многократно са били удължавани.

Дружеството е имало срок до 31.12.2007г. да изгради сероочистваща инсталация като към настоящия момент то дори няма заявени инвестиционни намерения за това. Дълги години изпълнителен директор на ИАОС-София е Ваня Григорова. Интересният въпрос тук е за тези 10 години спала ли е Агенцията и какво точно е замазвало очите на Ръководството и за да не направи нищо по случая? Текущата ситуация е идеален повод Прокуратурата да се самосезира и да провери поведението на държавните служители.

Не са направени и редица предписани реконструкции, няма и необходимото разрешително за водоползване. Към момента нито в МОСВ, нито в ИАОС-София е постъпила, каквато и да било информация относно намерения на ТЕЦ Свищов за начина, по който да се приведе с Европейските екологични директиви за големите горивни инсталации. Това за съжаление може да се окаже пагубно за българската държава, на която могат да бъдат наложени санкции от страна на ЕК.

Всички тези несъотетствия би трябвало да са достатъчни причини Дружеството, свързвано с имената на Борислав Лоринков и Георги Христозов, да не бъде допуснато до участие в тръжната процедура по осигуряване на студен резерв, осигуряващ стабилността на електроенергийната система на Република България. Но явно в нашата страна всичко се урежда „под масата“