Много приятна за дамите тенденция се забелязва в последно време. Според проучване вече разликата във възнаграждението между двата пола намалява. Все пак все още има някаква разлика в него. 

Според статистиката през 2017 година средната месечна заплата на мъжете е около 1150 лева, а тази на жените 920 лева. 


Неравенството в средните заплати не означава непременно различие в заплащането между жените и мъжете, упражняващи една и съща професия и имащи еднакъв професионален опит. Неравенството в заплащането в сектор "Хуманно здравеопазване и социална работа" жените,работещи на пълно работно време, печелят с 37 на сто по-малко от мъжете.

Социалните работници са част от наетите в този сектор и също така са предимно жени.

В икономическата дейност "Медико-социални грижи с настаняване и социална работа без настаняване" средната заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. е около 65 на сто от средната за страната.
Сектор "Строителство", където средната месечна заплата за жените е с 10,6 на сто по-висока от тази на мъжете, но в този отрасъл наетите жени са под 15 на сто.

Разлики има и в размера на пенсиите. Средният основен месечен размер на пенсиите за 2018 г. е 321,80 лв., като за мъжете стойността му е 396,72 лв., а за жените - 268,10 лв., или средният основен месечен размер на пенсиите на жените е със 128,62 лв. по-нисък от този на мъжете.
 
За 2017 г. процентът на жените, живеещи с материални лишения, надвишава с 2,3 процентни пункта този на мъжете и с 1,1 процентни пункта средния за страната. Делът на жените над 65 и повече години, живеещи с материални лишения, е с 11,4 процентни пункта по-висок от този на мъжете в същата възрастова група.